Μελέτη Οικοτουριστικής Ανάπτυξης της Λίμνης Καλλιπεύκης

 

GP_EKVI

Αναθέτουσα αρχή: ΕΥΔ Περιφέρειας Θεσσαλίας

Φορέας υλοποίησης: ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ

Διάρκεια: 14/07/2008 – 30/11/2008

 

Μαρία Κατσακιώρη

Υπ. Τομέα Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης

 

Το έργο

Αποσκοπεί στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής και την ανάδειξή της σε προορισμό ιδιαίτερου φυσικού και αισθητικού ενδιαφέροντος.

 

Κύριοι άξονες

Α’ Φάση: Καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης

Β’ Φάση: Διερεύνηση και αποτύπωση των προσδοκιών

Γ’ Φάση: Σχεδιασμός προτεινόμενων έργων και δράσεων

Η μελέτη αφορά την περίοδο από σήμερα έως και την επανασύσταση της Λίμνης Καλλιπεύκης

 

Α1. Σκοπός

1.1 Γενικά στοιχεία ανάθεσης

1.2 Κύριοι στόχοι

1.3 Ταυτότητα του έργου

1.4 Γεωγραφική θέση, όρια, έκταση και διοικητική υπαγωγή

1.5. Θεσμικό πλαίσιο

 

Α2. Περιγραφή και αξιολόγηση της περιοχής μελέτης

2.1 Φυσικό περιβάλλον

2.2 Κοινωνικοικονομικά γνωρίσματα

2.3 Πολιτισμικοί πόροι

2.4 Σύνδεση περιοχής μελέτης με ευρύτερη περιοχή

2.5 Υφιστάμενη τουριστική κίνηση

 

Α3. Αξιοθέατα και ιδιαιτερότητες της περιοχής

Α4. Φέρουσα ικανότητα

Α5. Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης

Εναρκτήρια Συνάντηση Ολοκλήρωση A’ Φάσης: 30/09/2008

 

Β’ Φάση: Διερεύνηση και αποτύπωση των προσδοκιών

 

Β1. Έρευνα κοινού (δυνητικοί επισκέπτες)

Β2. Αποτύπωση προσδοκιών και απαιτήσεις τοπικών κοινωνιών

Β3. Προσδιορισμός οράματος και επιμέρους στόχων ανάδειξης

Ημερίδα Διαβούλευσης Ολοκλήρωση Β’ Φάσης: 31/10/2008

 

Έρευνα κοινού

– Καταγραφή προσδοκιών και απαιτήσεων τοπικής κοινωνίας

– Διερεύνηση πρόθεσης και προϋποθέσεων επίσκεψης

– Διερεύνηση προσδοκιών δυνητικών επισκεπτών

Συνδυασμός μεθόδων και τεχνικών συλλογής στοιχείων

 

Ποιοτική έρευνα: ημι-δομημένες συνεντεύξεις (7)

εστιασμένες ομαδικές συνεντεύξεις (2)

 

Ποσοτική έρευνα: ερωτηματολόγια (60)

 

Γ’ Φάση: Σχεδιασμός προτεινομένων έργων και δράσεων

 

Γ1. Ενέργειες για την επίτευξη των προσδοκιών και απαιτήσεων

1.1 Προτεραιότητες, έργα και ενέργειες

1.2 Ποσοτικά στοιχεία έργων – Ενδεικτικός προϋπολογισμός

1.3 Κύριες Φάσεις – Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

1.4 Απαιτούμενες μελέτες και υπηρεσίες – Προεκτίμηση αμοιβής

1.5 Απαιτούμενες εγκρίσεις – Αδειοδοτήσεις – Απαλλοτριώσεις

 

Γ2. Κίνδυνοι για αποτυχία

 

Γ3. Βιβλιογραφία

 

Παρουσίαση βέλτιστου σεναρίου Ολοκλήρωση Γ’ Φάσης: 30/11/2008

 

Μέθοδος

  1. Επισκόπηση βιβλιογραφίας
  2. Εργασία πεδίου
  3. Συνεργασία με φορείς που δραστηριοποιούνται στην προστασία, καθώς και στον σχεδιασμό και την άσκηση της αναψυχής στην περιοχή (τοπικό, περιφερειακό, εθνικό επίπεδο)
  4. Συναντήσεις – Κοινωνική διαβούλευση

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Ολοκληρωμένος σχεδιασμός για την ανάδειξη της Καλλιπεύκης

Προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης

Βελτίωση της ποιότητας ζωής

Ενδυνάμωση της διακρατικής συνεργασίας και ανταλλαγή τεχνογνωσίας

Διάχυση των αποτελεσμάτων και δυνατότητα χρήσης από άλλους φορείς

 

Το όραμα

Οι φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι, τα ιδιαίτερα γνωρίσματα που χαρακτηρίζουν την περιοχή της Καλλιπεύκης και την καθιστούν μοναδική, να τύχουν της αναγνώρισης που τους αξίζει και να αναδειχθούν σε συγκριτικό πλεονέκτημα και να αποτελέσουν εφαλτήριο για τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής και

την τόνωση των τοπικών κοινωνιών.

Το δίπτυχο «Περιβάλλον – Πολιτισμός» να συνδέσει δυναμικά παρελθόν με παρόν σε μια κοινή πορεία προς το μέλλον.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ