Οι παρέες του καλοκαιριού

 Κάθε καλοκαίρι πολλά Καλλπευκιωτόττουλα, που μένουν σε διάφορα μέρη της Ελλάδας α­νεβαίνουν στο χωριό και μέ­νουν σχεδόν όλο το καλοκαίρι. Εκεί γνωρίζονται μεταξύ τους, καθώς και με τα ντόπια παιδιά και κάνουν όμορφες παρέες, οι οποίες διαρκούν όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και συνεχίζονται, έστω και δια τη­λεφώνου όλο το χειμώνα, για να ενισχυθούν και πάλι το άλλο καλοκαίρι.

parees2 parees1

Το δέσιμο αυτό με την παρέα, τα κάνει να γνωρίζονται μεταξύ τους και να αγαπούν περισσότε­ρο το χωριό. Και όχι μόνο να το αγαπούν, αλλά να παρασέρνουν και τους γονείς τους να ανεβαί­νουν στο χωριό περισσότερες φορές.

Σχεδόν όλα αυτά τα παιδιά, συμμετέχουν ενεργά και στις εκδηλώσεις του Συλλόγου. Αυτό εμείς το βλέ­πουμε, μας ευχαριστεί πολύ και το επαινούμε. Αγαπούν πολύ ε­πίσης την «ΩΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ» και τη διαβάζουν με πολύ ενδιαφέρον. Μας παραπονιού­νται μερικές φορές, γιατί δε γράφουμε κάτι και γι’ αυτά, αλ­λά ασχολούμαστε περισσότερο με τα παλιά.

Πάνω σ’ αυτό το θέμα, ίσως έχουν δίκιο, αλλά έχουμε κι ε­μείς να τα πούμε τα εξής: Αγα­πητά μας παιδιά, εμείς θα προ­σπαθήσουμε να ικανοποιήσουμε το αίτημα σας, αλλά θα προτι­μούσαμε, εσείς τα ίδια να κάνε­τε αυτό που ζητάτε από εμάς.

Δηλαδή, εσείς πρέπει να αρ­χίσετε, από τώρα κιόλας να μας γράφετε για διάφορα θέματα. Τις εντυπώσεις σας από το κα­λοκαίρι, όπως την καθαριότητα, τις εκδηλώσεις του Συλλόγου, την ψυχαγωγία, την ποιότητα ζωής, διάφορες πνευματικές α­σκήσεις (σταυρόλεξα, παροι­μίες), διάφορες ιστορίες και παραμύθια, που ακούσατε από τους γονείς σας ή τους παππού­δες σας και τόσα άλλα που εσείς μπορείτε να σκεφτείτε.

θα περιμένουμε επίσης, στις επόμενες εκλογές του Συλλό­γου, να είστε εκεί, προκειμένου να δείτε και να μάθετε πώς ε­κλέγεται το Διοικητικό Συμβούλιο, και ποια θέματα συζητού­νται στη Γενική Συνέλευση.

Και κάνουμε πρόταση, στο ε­πόμενοΣυμβούλιο, να υπάρχει και ένα μέλος από αυτά τα παι­διά, που συμμετέχουν στις δρα­στηριότητες του Συλλόγου. Κά­ποτε πρέπει να μπουν και νέα παιδιά στο Συμβούλιο, γιατί δεν μπορεί να ανακυκλώνονται τα ί­δια πρόσωπα συνέχεια.

Αγαπητά μας παιδιά, σας α­γαπάμε και καμαρώνουμε για τις παρέες που κάνετε. Το πα­ράδειγμα σας θέλουμε να το μι­μηθούν και άλλα παιδιά, και να πούμε στους Καλλιπευκιώτες που έχουν παιδιά να τα φέρνουν συχνά στο χωριό, όσο είναι μι­κρά, και μάλιστα να τα φέρνουν να παίζουν τα κάλαντα και ιδιαί­τερα τα νυχτερινά.

Μερικοί δεν καταδέχονται να τα κάνουν όλα αυτά, γι’ αυτό και τα παιδιά τους ποτέ δε θέλουν να έρθουν στο χωριό και αυτό είναι μεγάλο σφάλμα.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ