Πάνω απ’ όλα…ΥΓΕΙΑ!

Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας, είναι πλέον πο­λύ διαδεδομένος, αφού, κάθε χρόνο διαγιγνώσκονται 60.000 νέα περιστατικά στην Ευρώπη και περίπου 600 στην Ελλάδα.

Ωστόσο, η νόσος στα αρχικά της στάδια θεραπεύεται σε ποσοστό που πλησιάζει το 100%, ενώ το ποσοστό αυτό μειώ­νεται δραματικά όταν η διάγνωση και η αντιμετώπιση της νό­σου γίνεται σε προχωρημένο στάδιο.

Οι καταστάσεις που οδηγούν στον Καρκίνο Τραχήλου Μή­τρας συνήθως δεν προκαλούν πόνο. Γι’ αυτό η ασθένεια μπο­ρεί να εξελιχθεί αθόρυβα χωρίς συμπτώματα. Δεν υπάρχει συνήθως κανένα κλινικό σημείο του καρκίνου του τραχήλου που βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο αλλά μπορεί να ανιχνευθεί εγκαίρως με ετήσιο προσυμπτωματικό έλεγχο (screening test).

Ωστόσο οι πρώτες ενοχλήσεις εμφανίζονται όταν τα ανώ­μαλα κύτταρα γίνουν πλέον καρκινικά και αρχίζουν να διη­θούν τους γειτονικούς ιστούς. Όταν αυτό συμβεί το συχνότε­ρο σημείο είναι η ασυνήθιστη απώλεια αίματος από τον κόλ­πο. Επίσης μπορεί να εκδηλωθεί και πόνος ή άλλες κολπικές εκκρίσεις.

Γι’ αυτούς τους λόγους πρέπει να γίνονται συστηματικά α­πό το γιατρό γυναικολογικές εξετάσεις και το τεστ Παπανικολάου 1 φορά το χρόνο.

Αιτίες ανάπτυξής του καρκίνου τραχήλου της μήτρας :

Προκαλείται από λοίμωξη που οφείλεται σε κάποιους τύ­πους ενός ιού που ονομάζεται Ιός των Ανθρωπίνων Θηλωμά­των ή HPV. Ο ιός αυτός μεταδίδεται μέσω της σεξουαλικής επαφής, συμπεριλαμβανομένης της απλής δερματικής επα­φής της γενετήσιας περιοχής, χωρίς να απαιτείται διείσδυση και ολοκληρωμένη σεξουαλική πράξη.

Το προφυλακτικό δεν προσφέρει πλήρη προστασία. Υπάρ­χουν 200 τουλάχιστον τύποι του ιού HPV. Μερικοί από αυτούς προκαλούν σε κάποιες γυναίκες αλλοιώσεις στον τράχηλο της μήτρας, και οι οποίες μπορεί να καταλήξουν σε καρκίνο του τραχήλου.

Πρέπει όμως να τονίσουμε ότι, μόνο ένα μικρό σχετικά πο­σοστό, και όχι όλες oι γυναίκες, με HPV λοίμωξη θα φτά­σουν να αναπτύξουν καρκίνο. Εντούτοις, γυναίκες που δεν παρακολουθούνται τακτικά με Τεστ Παπανικολάου, το οποίο χρησιμεύει στην ανίχνευση κυττάρων που έχουν προσβληθεί από HPV ή άλλου είδους παθολογικών κυττάρων στον τράχη­λο, διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του τραχήλου.

Άλλοι πιθανοί παράγοντες κινδύνου είναι οι εξής:

Πρώτη σεξουαλική επαφή σε νεαρή ηλικία: Οι γυναί­κες που ήταν σεξουαλικά δραστήριες σε μια νεαρή ηλικία και που είχαν πολλούς ερωτικούς συντρόφους, έχουν περισσότε­ρο κίνδυνο να παρουσιάσουν τον καρκίνο αυτό. Όσο νωρίτερα στην ηλικία αρχίσει τη σεξουαλική δραστηριότητα μια γυναίκα τόσο περισσότερο είναι αυξημένος ο κίνδυνός της για την ασθένεια.

Μεγάλος αριθμός ερωτικών συντρόφων: Το ίδιο επίσης ισχύει με τον αριθμό των ερωτικών συντρόφων, με αποτέλε­σμα, αυτές με πολλούς να έχουν περισσότερο κίνδυνο. Πι­στεύεται ότι ο αυξημένος κίνδυνος στις γυναίκες με πολλούς ερωτικούς συντρόφους και σ’ αυτές που αρχίζουν σε μικρή η­λικία το σεξ, έχει σχέση με τη μόλυνση με τον ιό HPV.

Μεγάλος αριθμός τοκετών.

Κάπνισμα

AIDS: Οι γυναίκες που πάσχουν από AIDS.

Όσες έχουν προσβληθεί από ορισμένους νόσους, όπως η μόλυνση από τον ιό του έρπητα τύπου II.

HPVεμβολιασμός

Σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού, το εμβόλιο συνιστάται σε κορίτσια ηλικίας 12-15 ετών (όπου μεγαλύ­τερο όφελος μπορεί να επιτευχθεί όταν ο εμβολιασμός προ­γραμματιστεί και ολοκληρωθεί πριν από την έναρξη των σε­ξουαλικών επαφών), αλλά και σε κορίτσια και νέες γυναίκες η­λικίας 15-26 ετών εάν δεν έχουν εμβολιαστεί στη συνιστώμενη ηλικία (χωρίς να διασφαλίζεται η προφύλαξή τους, εάν ήδη έ­χουν μολυνθεί από τύπο του ιού που περιέχεται στο εμβόλιο).

Σε κάθε όμως περίπτωση, υπάρχει όφελος για όλες τις γυ­ναίκες σχεδόν σε όλες τις ηλικίες. Για μεγαλύτερες ηλικίες η χρησιμότητα του εμβολίου είναι αντικείμενο συζήτησης μετα­ξύ γυναίκας και Γυναικολόγου.

Ο εμβολιασμός παρέχει αποτελεσματική προστασία ενα­ντίον των δύο πιο συνηθισμένων τύπων του HPV, των τύπων 16 και 18, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι περίπου για τα 2/3 των περι­πτώσεων καρκίνου του τραχήλου και πολλών παθολογικών τε­στ Παπανικολάου, αλλά δεν προστατεύει από όλους τους τύ­πους του ιού που σχετίζονται με την ανάπτυξη καρκίνου στον τράχηλο της μήτρας.

Ένα εμβόλιο προφυλάσσει επίσης και από τους τύπους 6 και 11, που προκαλούν τις περισσότερες περιπτώσεις γεννητικών κονδυλωμάτων.

Ο εμβολιασμός γίνεται σε τρεις δόσεις, οι οποίες χορηγού­νται από το γιατρό διαδοχικά σε μία περίοδο έξι μηνών. Για να είναι αποτελεσματικός ο εμβολιασμός πρέπει να γίνουν όλες οι δόσεις του εμβολίου. Ο προληπτικός έλεγχος με το Τεστ Παπανικολάου δεν πρέπει να αμελείται μετά τον εμβολιασμό.

Ο εμβολιασμός καλύπτεται από τα Ασφαλιστικά Ταμεία σε κορίτσια και νέες γυναίκες ηλικίας 12 έως 26 ετών, ώστε να προστατευτούν από τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.

Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι το εμβόλιο δεν καθιστά τη γυναίκα άτρωτη, ούτε από τον ιό HPV, ούτε από τον καρκίνο του τραχήλου. Είναι προληπτικό μέσο και όχι θεραπευτικό. Επιβάλλεται να συνεχίζει να έχει «υγιή» σεξουαλική συμπερι­φορά, να αποφύγει το κάπνισμα και οπωσδήποτε να εξακο­λουθεί τον τακτικό προληπτικό γυναικολογικό έλεγχο.

ΠΙΣΩ