Τι χρειάζεται για να ηλεκτροδοτηθεί μια μονοκατοικία

 

Για την ηλεκτροδότηση μονοκατοικίας, χρειάζεται:

1. Αίτηση ηλεκτροδότησης (έντυπο ΔΕΗ).
2. Επικυρωμένο αντίγραφο της Οικοδομικής Αδείας, με τη σφραγίδα της Πολεοδομικής Υπηρεσίας για την οριστική ηλεκτροδότηση του ακινήτου. (Για την έναρξη της διαδικασίας ηλεκτροδότησης αρκεί η προσκόμιση φωτοαντίγραφου Πολεοδομικού Εγγράφου με απλή επικύρωση ως προς το γνήσιο από Δημόσια ή Αστυνομική Αρχή ή ΚΕΠ ή από την Υπηρεσία μας εφόσον προσκομισθεί το πρωτότυπο).
3. Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) από ιδιώτη ηλεκτρολόγο, κατά περίπτωση :
-Θεωρημένη από τις αρμόδιες ΔΟΥ (ιδιοκτήτη και ηλεκτρολόγου), για τις οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί πριν τις 31.12.94,
-Βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ ιδιοκτήτη, για τις οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί μετά τις 31.12.94. (Και στις δυο περιπτώσεις, είναι απαραίτητη η προσκόμιση στη ΔΥΟ, δικαιολογητικών  αποδείξεις, τιμολόγια – για υλικά, εργασίες και ΙΚΑ που αναλογούν στην κατασκευή της μονοκατοικίας. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν πληρώνεται  ανάλογος ΦΠΑ καθώς και προσαυξήσεις. Τιμολόγια και αποδείξεις δεν χρειάζονται μόνο όταν η άδεια οικοδομής είναι πριν τον Μάρτιο το 1990).   
4. Δήλωση του οικείου Δήμου ή Κοινότητας με τα τετραγωνικά μέτρα για τη χρέωση Δημοτ. Φόρου (Δ.Φ.), Δημοτ. Τέλους (Δ.Τ.) και Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ).

 

Πατριώτισσες και πατριώτες, μόλις πέρασα αυτή τη διαδικασία, την έμαθα και σας την κοινοποιώ. Όσοι από σας βρίσκεστε στη διαδικασία ανοικοδόμησης και πρόκειται στο μέλλον να ζητήσετε σύνδεση με τη ΔΕΗ, φυλάξτε καλά αποδείξεις, τιμολόγια και πληρωμές ΙΚΑ!!!

 

Παναγιώτης Παπαϊωάννου

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ