ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΡΜΕΧΤΗΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ

Οι επιδοτήσεις της ελλη­νικής κτηνοτροφίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισαν από το 1981 και συνεχίζονται ακόμη.

Όλα αυτά τα χρόνια οι επι­δοτήσεις που δόθηκαν για την ενίσχυση της κτηνοτροφίας δαπανήθηκαν σε άλλα αντικείμε­να και ελάχιστες πήγαν εκεί που έπρεπε. Όσοι κτηνοτρόφοι πήραν τα μηνύματα των καιρών εκμεταλλεύτηκαν αυτά τα χρήματα και τα χρησιμοποίησαν στη βελτίωση των εγκαταστά­σεων και του ζωικού κεφαλαίου τους.

Με απλά λόγια έφτιαξαν σύγχρονους στάβλους, αγόρα­σαν γεωργικές εκτάσεις, εγκατέστησαν αρμεχτήρια και αύξη­σαν τα ζώα τους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγής γάλακτος και κρέ­ατος, αλλά ταυτόχρονα και οι κτηνοτρόφοι έπαψαν κατά κά­ποιον τρόπο να είναι χαμάλη­δες και κάνουν τη δουλειά τους περισσότερο ξεκούραστα.

Όλα αυτά βέβαια συμβαί­νουν εδώ και δεκαετίες σε χω­ριά του κάμπου όχι όμως και στην Καλλιπεύκη. Στο χωριό μας μόλις τώρα εγκαταστάθη­κε το πρώτο αρμεχτήρι και απο­τελεί μεγάλο γεγονός. Πρόκει­ται για το αρμεχτήρι που εγκατέστησε στην κτηνοτροφική του μονάδα ο Γιάννης Σιώκος. Ο Γιάννης είναι γιος του Κων/νου Σιώκου (του Κώτσιου του Μπένια παιδί, για τους μεγάλους) και έχει το στάβλο του στον Ξηροπόταμο. Ο Γιάννης είναι ερ­γατικό και δημιουργικό άτομο. Και βλέποντας ότι το μέλλον του ανήκει στην κτηνοτροφία, αποφάσισε να φτιάξει το πρώ­το αρμεχτήρι για τον ίδιο αλλά και για το χωριό.

Εμείς τον επισκεφτήκαμε στις εγκαταστάσεις του, στις αρχές του περασμένου Φλεβά­ρη, όπου μας καλοδέχτηκε και μας ξενάγησε για αρκετή ώρα. Παρακολουθήσαμε την όλη δια­δικασία και μιλήσαμε μαζί του.

Ας δούμε τι μας είπε:

«Από πολύ καιρό σκε­φτόμουν ένα αρμεχτήρι. Έχουμε πολλά πρόβατα και δυο άτομα κουραζόμαστε πολύ για να τα βγάλουμε πέρα. Ιδιαίτερα το άρμεγμα είναι μεγάλο πρόβλημα. Δεν αντέχουν τα χέρια μας να αρμέγουν τρεις φορές την ημέρα. Το πρόβλημα αυτό το έχουν όλοι οι κτηνοτρόφοι και κουράζονται πολύ. Γι‘ αυτό κι εγώ πήρα την α­πόφαση κι έβαλα αρμεχτήρι, Το εγκατέστησα το 2012 και πρωτοάρμεξα στις 23 Δεκεμβρίου 2012. Μέχρι στιγμής είμαι πολύ ευχαρι­στημένος και ξεκουράστη­κα, Το αρμεχτήρι είναι εί­κοσι Θέσεων και κάθε άρ­μεγμα κρατάει δύο λεπτά. Επειδή τα πρόβατα ταΐζο­νται ταυτόχρονα γι’ αυτό καθυστερούμε λιγάκι. Η επένδυση αυτήν κόστισε πάνω από είκοσι χιλιάδες ευρώ. Θέλω να περάσει λίγος χρόνος για να δω τα αποτε­λέσματα. Να δω κυρίως τι επιπτώσεις έχει πάνω στη υγεία των ζώων (μαστοί) και να παρακολουθήσω αν αυξήθηκε ή μειώθηκε η πα­ραγωγή του γάλακτος σε σχέση με τις άλλες χρονιές που άρμεγα με τα χέρια».

Αυτά μας είπε ο αγαπητός Γιάννης και του ευχόμαστε από καρδιάς να πετύχει σ’ αυτό που ξεκίνησε και όλα να πάνε κατ’ ευχήν. Επίσης ευχόμαστε και άλλοι να ακολουθήσουν το παράδειγμα του

ΠΙΣΩ