Category Archives: Φύλλο 102

Οι παρέες του καλοκαιριού

 Κάθε καλοκαίρι πολλά Καλλπευκιωτόττουλα, που μένουν σε διάφορα μέρη της Ελλάδας α­νεβαίνουν στο χωριό και μέ­νουν σχεδόν όλο το καλοκαίρι. Εκεί γνωρίζονται μεταξύ τους, καθώς και με τα ντόπια παιδιά και κάνουν όμορφες παρέες, οι οποίες διαρκούν όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και συνεχίζονται, έστω και δια τη­λεφώνου όλο το χειμώνα, για να ενισχυθούν και πάλι το άλλο καλοκαίρι.

parees2 parees1

Το δέσιμο αυτό με την παρέα, τα κάνει να γνωρίζονται μεταξύ τους και να αγαπούν περισσότε­ρο το χωριό. Και όχι μόνο να το αγαπούν, αλλά να παρασέρνουν και τους γονείς τους να ανεβαί­νουν στο χωριό περισσότερες φορές.

Σχεδόν όλα αυτά τα παιδιά, συμμετέχουν ενεργά και στις εκδηλώσεις του Συλλόγου. Αυτό εμείς το βλέ­πουμε, μας ευχαριστεί πολύ και το επαινούμε. Αγαπούν πολύ ε­πίσης την «ΩΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ» και τη διαβάζουν με πολύ ενδιαφέρον. Μας παραπονιού­νται μερικές φορές, γιατί δε γράφουμε κάτι και γι’ αυτά, αλ­λά ασχολούμαστε περισσότερο με τα παλιά.

Πάνω σ’ αυτό το θέμα, ίσως έχουν δίκιο, αλλά έχουμε κι ε­μείς να τα πούμε τα εξής: Αγα­πητά μας παιδιά, εμείς θα προ­σπαθήσουμε να ικανοποιήσουμε το αίτημα σας, αλλά θα προτι­μούσαμε, εσείς τα ίδια να κάνε­τε αυτό που ζητάτε από εμάς.

Δηλαδή, εσείς πρέπει να αρ­χίσετε, από τώρα κιόλας να μας γράφετε για διάφορα θέματα. Τις εντυπώσεις σας από το κα­λοκαίρι, όπως την καθαριότητα, τις εκδηλώσεις του Συλλόγου, την ψυχαγωγία, την ποιότητα ζωής, διάφορες πνευματικές α­σκήσεις (σταυρόλεξα, παροι­μίες), διάφορες ιστορίες και παραμύθια, που ακούσατε από τους γονείς σας ή τους παππού­δες σας και τόσα άλλα που εσείς μπορείτε να σκεφτείτε.

θα περιμένουμε επίσης, στις επόμενες εκλογές του Συλλό­γου, να είστε εκεί, προκειμένου να δείτε και να μάθετε πώς ε­κλέγεται το Διοικητικό Συμβούλιο, και ποια θέματα συζητού­νται στη Γενική Συνέλευση.

Και κάνουμε πρόταση, στο ε­πόμενοΣυμβούλιο, να υπάρχει και ένα μέλος από αυτά τα παι­διά, που συμμετέχουν στις δρα­στηριότητες του Συλλόγου. Κά­ποτε πρέπει να μπουν και νέα παιδιά στο Συμβούλιο, γιατί δεν μπορεί να ανακυκλώνονται τα ί­δια πρόσωπα συνέχεια.

Αγαπητά μας παιδιά, σας α­γαπάμε και καμαρώνουμε για τις παρέες που κάνετε. Το πα­ράδειγμα σας θέλουμε να το μι­μηθούν και άλλα παιδιά, και να πούμε στους Καλλιπευκιώτες που έχουν παιδιά να τα φέρνουν συχνά στο χωριό, όσο είναι μι­κρά, και μάλιστα να τα φέρνουν να παίζουν τα κάλαντα και ιδιαί­τερα τα νυχτερινά.

Μερικοί δεν καταδέχονται να τα κάνουν όλα αυτά, γι’ αυτό και τα παιδιά τους ποτέ δε θέλουν να έρθουν στο χωριό και αυτό είναι μεγάλο σφάλμα.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μικρά και ενδιαφέροντα

 

ΑΝΩΜΑΛΗ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ
’δοξο τέλος είχε η βόλτα ενός Γερμανού που πετούσε με ανεμόπτερο στις 20-9-2001. Ο Γερμανός υπήκοος Φ. Κουρτ, απογειώθηκε από τη θέση Τσικελέκι με το ανεμόπτερο του, αλλά λίγη ώρα μετά έχασε τον έλεγχο του εξαιτίας της αλλαγής του ανέμου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά κατά την προσγείωση του και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Λάρισας.

ΚΟΛΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΠΕΣΠΑΣΕ Η 2η ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
Πολύ καλή δουλειά από τον κ. Χρήστο Οικο­νόμου, ο οποίος ήταν ο κύριος υπεύθυνος της διοργάνωσης της 2ης Γεωργοκτηνοτροφικής Έκθεσης Λάρισας. Τέλεια οργάνωση, πολλά τα περίπτερα των εκθετών και πλήθος κό­σμου ο οποίος πήγε να δει τα περίπτερα.
Από την έκθεση δε θα μπο­ρούσε να λείψει ο Μορφωτικός Σύλλογος, όπου στο περίπτερο των Δήμων και Κοινοτήτων υ­πήρχαν τα τουριστικά φυλλά­δια του Συλλόγου μας, τα οποία διατίθεντο σε όλους τους επι­σκέπτες, προβάλλοντας το χωριό μας.

ΤΟ ΒΡΥΣΟΥΛΙ ΤΗΣ ΦΡΑΓΚΩΣ
Στην κατασκευή βρύσης προχώρησε ο Σύλλογός μας, στο δρόμο από το σχολείο προς τα βόρεια και στη θέση που ήταν παλιά (πριν από αρκετά χρόνια) το βρυσούλι της Φράγκως. Η σύνδεση του νερού θα γίνει σε συνεργασία με το Δήμο όπως και στη βρύση «Μπίμπω», όπου και εκεί ολοκληρώθηκαν οι ερ­γασίες και μένει μόνο η με παραδοσιακά υλικά κατασκευή «παιδικής χαράς» την ’νοιξη. vrisouli

ΑΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στο εξωκλήσι της Αγίας Ανάληψης, το οποίο χτίστηκε από την Εκκλησιαστική Επιτροπή και σε διαφορετική θέση από αυτή που υπάρχει το παλιό για να φαίνεται από το χωριό.

ΠΕΤΥΧΑΝ ΣΕ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.
(Συμπλήρωση)
1. Μαρία Γκαντάκη του Αστεριού: Παιδαγω­γικό Νηπιαγωγών Αλεξανδρούπολης
2. Ακριβή Γκαμπούρα: Διεθνούς Εμπορίου ΤΕΙ Καστοριάς
3. Καλλιόπη Πατουλιά: Τουριστικών Επιχει­ρήσεων ΤΕΙ Λάρισας (1η).

Καθαρίστηκε η κεντρική χάνδακα
Σε καθαρισμό της κεντρικής χάνδακας προχώρησε ο Δήμος σε συνεργασία με το Γεωργικό Συνεταιρισμό. Καλά θα ήταν να καθαριστούν και τα υπόλοιπα χανδάκια, πολλές φορές ο καιρός είναι α­πρόβλεπτος και δεν ξέρουμε τι μας περιμένει, ας είμαστε προετοι­μασμένοι για κάθε ενδεχόμενο.

«Έπαιξαν» τα παιδιά, παρά την παγωνιά!…

Τα λιγοστά παιδιά της Καλλιπεύκης «έπαι­ξαν» και φέτος τα Κάλαντα (Κόλιντα), τόσο τα Χριστούγεν­να, όσο και την Πρωτοχρονιά, παρά τη μεγάλη παγωνιά.

Ακούσαμε και φέτος το «Κόλι­ντα, μέλιντα» και το «Σούρβα, Σούρβα κι Αη-Βασίλης έρχε­ται…». Καλοδε­χτήκαμε τα παι­διά και αναπτε­ρώσαμε τις ελπί­δες μας γι’ αυτό το χωριό. Γιατί ό­σο υπάρχουν παιδιά θα μπο­ρούμε να ελπίζουμε.

kalanta2 kalanta3 kalanta1

 

ΠΟΛΥ ΛΙΓΟΙ ΑΝΕΒΗΚΑΝ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
Πολύ λίγοι ανέβηκαν στο χωριό να περάσουν τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
Ο κακός καιρός, ήταν πιστεύουμε το εμπόδιο ν’ ανέβουν τόσοι λίγοι.
Συγχαρητήρια σ’ αυτούς που αψήφησαν τον κακό καιρό, το χιόνι, τον πάγο κλπ., και ανέβηκαν να περάσουν τις γιορτές κοντά στους ηλικιωμένους γονείς τους και να τους δώσουν μεγάλη χαρά.
Ποτέ όμως δεν είναι αργά, ακόμα και σήμερα μπορούν να επισκεφτούν το όμορφο χωριό μας, όπως κατά γενική ομολο­γία όλων των φίλων και επισκεπτών αναγνωρίζεται.

Πρωτοτύπησαν φέτος τα καταστήματα
Πρωτοτύπησαν φέτος τα κα­ταστήματα του χωριού μας και έκοψαν πρωτοχρονιάτικες πί­τες. Μετά την αλλαγή του νέου χρόνου ακολούθησε γλέντι, το οποίο κράτησε μέχρι τις πρώ­τες πρωινές ώρες.

Ευχές του Δ.Σ. για το Νέο Έτος
Με τον ερχομό της νέας χρονιάς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, εύχεται στους απανταχού Καλλιπευκιώτες ΥΓΕΙΑ, ΠΡΟΚΟΠΗ, καθώς και προσωπική και οι­κογενειακή ΕΥΤΥΧΙΑ. Η νέα χρονιά να είναι η κα­λύτερη για όλους, ΔΗΜΙ­ΟΥΡΓΙΚΗ και ΕΙΡΗΝΙΚΗ.

Τα Σφαγεία
Δυστυχώς, τα καινούργια Σφαγεία λόγω ελλείψεων δε λειτούργησαν ακόμα, όπως πε­ριμέναμε και έτσι οι κτηνοτρό­φοι αλλά και οι κάτοικοι που έ­χουν ζώα στα σπίτια τους να αναγκάζονται να πηγαίνουν και να σφάζουν τα ζώα τους στη Γυρτώνη.Πιστεύουμε ο Δήμος θα ξε­περάσει αυτό το πρόβλημα και θα λειτουργήσουν σύντομα τα σφαγεία.

Συνεχίζεται η παράδοση
Αρκετοί Καλλιπευκιώτες συ­νέχισαν την παράδοση του «τζόγου» και ο ερχομός του 2002 τους βρήκε να παίζουν χαρτιά στα καφενεία. ’λλωστε το καλεί και το έθι­μο να παίζουμε την Πρωτοχρονιά.

Μας ήρθαν €ΥΡΩ σκοτούρες
Το νέο νόμισμα, το «ΕΥΡΩ», είναι πλέον γεγονός. Μέσα ε δύο μή­νες η δραχμούλα μας θα εξαφανιστεί από τα πορτοφόλια μας. Την 1η Μαρτίου θα κρατάμε
στις τσέπες μας μόνο ΕΥΡΩ. Η «εισβολή» του ΕΥΡΩ στην Καλλιπεύκη έγινε με την είσοδο του νέου χρόνου σχεδόν. Οι συνταξιούχοι Καλλιπευκιώτες πήραν τον πρώτο μισθό του 2002 σε ΕΥ­ΡΩ, την Τετάρτη 2 Ιανουαρίου, ο ταχυδρόμος Μουχτής Δημήτριος, έκα­νε την αρχή από την Καλλιπεύκη.Οι συνταξιούχοι πήραν λοιπόν τον πρώτο μισθό σε ΕΥΡΩ, αλλά φάνηκαν πολύ προβληματισμένοι.
Πώς θα τα μάθουμε; Πόσο κάνει αυτό; Τι κέρμα εί­ναι εκείνο; Μήπως μας κοροϊδέψει κανένας; Και πώς θα τα καταφέρουμε εμείς οι αγράμματοι; Αυ­τές και πολλές άλλες εί­ναι οι ερωτήσεις και α­πορίες, που δεχτή­καμε την ημέρα της μισθοδοσίας και όχι μόνο.   Το ΕΥΡΩ λοιπόν, μας ήρθε. Έφερε όμως και ΕΥΡΩσκοτούρες για πολλούς ηλικιωμένους συμπολίτες μας και συγ­χωριανούς.
Γεγονός είναι, ότι το νέο νόμισμα έφερε αναστάτωση και αβεβαιότητα. Όμως με λίγη προσπάθεια, όλα θα ξεπερα­στούν. Ας ξαναγυρίσουμε λίγο στις δεκαετίες του 1950 και 1960 με τις πενταροδεκάρες, τα πενη­νταράκια και τις δραχμές.

euro3 euro2 euro1

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΝΕΡΟ!

ΑΜΕΣΗ Η ΑΝΑΓΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΑΚΙ ΕΝΤΟΝΟ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ

Ο ήπιος περσινός χειμώνας, αλλά και η συνεχιζόμενη ανομβρία που επικράτησε φέτος δημιούργησε μεγάλο πρόβλημα στην ύδρευση του χωριού μας.

Το νερό των πηγών που τροφοδοτούν το χωριό μας μειώθηκε αισθητά, με αποτέλεσμα του μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο που δεν λειτουργούσαν τα

ρολόγια, το νερό να μην φθάνει στην πάνω πλευρά του χωριού για αρκετές ώρες. Πρέπει να καταλάβουν οι κάτοικοι στο κάτω μέρος του χωριού, αλλά και οι κτηνοτρόφοι που έχουν νερό, να μην το σπαταλούν αφήνοντας τις βρύσες ανοιχτές να τρέχουν, οφείλουν να δείξουν κατανόηση, ώστε να έχει νερό και το υπόλοιπο χωριό, διαφορετικά μόνοι μας θα αναγκάσουμε το Δήμο να λάβει μέτρα τα οποία δεν είναι άλλα, από την λειτουργία των ωρολογίων και τους υπόλοιπους μήνες.
Η έλλειψη νερού στο χωριό μας, ανάγκασε το Δήμο να ξεκινήσει να φέρει το νερό από τις πηγές στο Νεράκι και ενώ τα έργα φτάνουν στο τέλος ο Δήμος μας έχει εμπλακεί σε δικαστικές διαμάχες με το Δήμο Ανατολικού Ολύμπου αλλά και τον Στέργιο Τσιάτσιο Οι πηγές βρίσκονται εντός της ιδιοκτησίας του «Ντριστέλα», όπως ισχυρίζεται ο ίδιος. Το νερό από τις πηγές στο νεράκι διεκδικεί και η Σκοτίνα, η οποία ανήκει τώρα στον Δήμο Ανατολικού Ολύμπου, όπου πριν από πολλά χρόνια, είχε κατασκευάσει κάποια έργα και εκμεταλλευόταν το νερό ποτίζοντας τα χωράφια. Τώρα την οριστική λύση θα δώσει η δικαιοσύνη η οποία φαίνεται θα έχει θετική κατάληξη για τον Δήμο μας, διότι εμείς το νερό το θέλουμε για ύδρευση, ενώ η Σκοτίνα για πότισμα.

Ακόμα, επέκταση του δικτύου ύδρευσης πραγματοποίησε ο Δήμος. Το δίκτυο επεκτάθηκε μέχρι τον «Κζιούνα», αλλά και προς τον Ξηροπόταμο, όπου έχουν μετεγκατασταθεί κοπάδια προβάτων.

Ελπίζουμε με τον ερχομό και του άλλου νερού να μην υπάρχει πρόβλημα και να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του χωριού.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΝΕΑ – ΕΙΔΗΣΕΙΣ

 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Κυκλοφόρησε πριν από αρκετές μέρες το ημερολόγιο του Συλλόγου μας με νέο στυλ και θέματα από το όμορφο περιβάλλον της Καλλιπεύκης. Η έκδοση του ημερολογίου στοχεύει στη γενικότερη προβολή του χωριού μας γι αυτό και τα θέματα συνήθως είναι τοπία.  Να τονίσουμε ότι το ημερολόγιο θα σταλεί μαζί με την εφημερίδα σε όλους τους ξενιτεμένους. Επίσης το ημερολόγιο θα διανέμεται από τα μέλη του Συλλόγου. Ημερολόγια ακόμα θα μπορείτε να βρείτε και στο κατάστημα του Αθανασίου Καλούση, στα καταστήματα της Καλλιπεύκης, καθώς και στα περίπτερα των πατριωτών μας στη Λάρισα.2002

Την κατασκευή της γέφυρας στον Παραπόταμο εξήγγειλε ο νομάρχης κ, Ιωάννης Φλώρος

Με ιδιαίτερη ικανοποίη­ση δέχτηκαν οι κάτοικοι του δήμου των Γόννων την επίσημη ανακοίνωση για την έναρξη των εργασιών κατασκευής της γέφυρας Παραποτάμου, όπου θα συνδέσει τους δήμους Γόννων και Μακρυχωρίου.
Ο Πηνειός ποταμός ήταν το φυσικό σύνορο που χώριζε την περιοχή μας στα δύο και ήταν πονοκέφαλος για τους κατοί­κους των χωριών Μακρυχωρίουόννων, Παραποτάμου, Καλλιπεύκης, Ιτέας, οι οποίοι δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, αν και είναι πολύ κοντά.
Η κατασκευή της γέφυρας, την οποία εξήγγειλε ο νομάρχης κ. Ιωάννης Φλώρος και η οποία θα αρχίσει την άνοιξη του 2002, θα λύσει πολλά προβλήματα της περιοχής μας.
Είναι ένα έργο, το οποίο θα δώσει πνοή και θα ανοίξει νέους ορίζοντες, ειδικά για το χωριό μας, το οποίο αναπτύσσεται τουριστικά και η πρόσβαση γίνεται πιο εύκολη διότι αποφεύγου­με τα Τέμπη και η διαδρομή θα είναι πιο σύντομη κατά επτά χιλιόμετρα.

ΤΟ «ΑΣΚΟΥΡΙΣ» ΔΕΧΤΗΚΕ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Το ξενοδοχείο του Στέργιου Παπαδημητρίου και της Αποστολίας Μανίκα, το οποίο έλαβε το όνομα «Ασκουρίς», από την ονομασία της παλιάς λίμνης, δέχτηκε τους πρώτους επισκέπτες του, κατά τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς του 2002.
Αν και ο περιβάλλοντας χώρος δεν είναι ακόμη έτοιμος, αν και το ηλεκτρικό ρεύμα δε συν­δέθηκε ακόμα (λειτούργησε με γεννήτρια), εν τούτοις οι πρώτοι επισκέπτες έμειναν κατενθουσιασμένοι και δήλωσαν πως θα ξα­νάρθουν. Η αρχή έγινε, έστω και με δυσκολίες.Στον αγαπητό Στέργιο και τη σύζυγο του Αποστολία ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Κάθε αρχή είναι δύσκολη και ιδιαίτερα όταν είναι πρωτοπόρο. Καλορίζικο, λοιπόν και καλές δουλειές.xenonas

Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ – ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ Η ΒΙΚΗ ΜΟΣΧΟΛΙΟΥ

Ο ετήσιος χορός του Συλλόγου μας με την ευκαιρία του νέου έτους θα πραγματοποιηθεί και φέτος στο κέντρο «ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ» της Λάρισας το |Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2002 και ώρα 20.30′. Η Διεύθυνση του κέντρου με τη γνωστή ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών, και το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, εγγυώνται για την επιτυχία της εκδήλωσης. Είναι ανάγκη να είμαστε όλοι εκεί. Φέτος θα έχετε τη ευκαιρία να απολαύσετε και τη μεγάλη τραγουδίστρια ΒΙΚΗ ΜΟΣΧΟΛΙΟΥ. Σας περιμένουμε.

ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΒΑΡΥΣ – ΧΙΟΝΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ 

Στα λευκά ντύθηκε το χωριό μας, βάζοντας επίσημα την ο­λόλευκη χειμωνιάτι­κη φορεσιά του στις 3 Νοεμβρίου. Τα πρώτα χιόνια που έπεσαν δεν κράτησαν για πολύ, ο καιρός άλλαξε αμέσως και η βροχή που α­κολούθησε τα έλιωσε και έτσι οι μικροί μας φίλοι έμειναν με την όρεξη για παι­χνίδι με τα χιόνια.

Τα δεύτερα δεν άργησαν να ‘ρθουν. Πολλά και για πολλές μέρες. Η συγκοινωνία δε γινόταν κανονικά, αλλά και όταν γίνονταν με πολύ δυσκολία και με αντιολισθητικές αλυσίδες. Ο Δήμος για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα αυτά μισθώνει το χειμώνα τους δύο φορτωτές που υπάρχουν στο χωριό για να ανοίγουν το δρόμο, ώστε να μην αποκλείεται το χωριό.Πρόβλημα όμως παρουσιάζεται στην πλατεία, εκεί πρέπει να καθαρίζεται περισσότερος χώρος και αν είναι δυνατό και ο δρόμος μέχρι την Καραβίδα, ώστε να μπορούν να γυρίζουν τα αυτοκίνητα και οι επισκέπτες να απολαμβάνουν το χιόνι. Οι κτηνοτρόφοι προσπαθούν ελπίζοντας να ξεπεράσουν τις όποιες δυσκολίες.
Ο Δήμος πρέπει να τους παρέχει κάθε διευκόλυνση όταν χρειάζεται, οι συνθήκες   εργασίας τους είναι πολύ δύ­σκολες.
Να σημειώσουμε πως το χιόνι έφτασε το ένα μέτρο και κατά τόπους (χτένια) το 1,50 και αλλού τα 2 και 3 μέτρα.
Ο φετινός χειμώνας είναι ο χειρότερος της τελευταίας εικοσαετίας, όλη η Ελλάδα αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. Οι θερμοκρασίες είναι πολύ χαμηλές, στη Λάρισα στις 20 Δεκεμβρίου η θερμοκρασία που έδειχνε το θερμόμετρο ήταν -20 βαθμούς.

xionia xionia1

ΔΟΘΗΚΑΝ ΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ – ΕΝΝΕΑ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Το όνειρο 596 Καλλιπευκιωτών οι οποίοι υπέβαλλαν αιτήσεις να εξασφαλίσουν ένα οικόπεδο στο χωριό που γεννήθηκαν δυστυχώς δεν πραγματοποιήθηκε. Για να γίνουμε πιο σαφής το 1997 με ενέργειες της τότε κοινότητος μας, ζητήθηκε να παραχωρηθεί η έκταση πάνω από το χωριό και να μοιρασθεί σε οικόπεδα στους πατριώτες μας οι οποίοι δεν είχαν σπίτι ή οικόπεδο στο χωριό. Αμέσως πολλοί κάτοικοι έτρεξαν και υπέβαλλαν αιτήσεις .Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν ότι αυτός που θα έκανε αίτηση για οικόπεδο έπρεπε να μην έχει κανένα περιουσιακό στοιχείο σε όλη την επικράτεια. Δυστυχώς όμως δεν ξεκινήσαμε σωστά, έπρεπε πρώτα η κοινότητα να διεκδικήσει την έκταση αυτή και να περιέλθει στην κυριότητά της, και μετά να γίνουν οι αιτήσεις, όπου την αξιολόγηση αυτών θα την είχε η κοινότητα επομένως θα υπήρχε η δυνατότητα να ικανοποιηθούν περισσότεροι κάτοικοι διότι η κοινότητα γνώριζε τις στεγαστικές ανάγκες των πατριωτών μας.
Η επιτροπή απαλλοτριώσεων Νομού Λάρισας η οποία αποτελείτο από τους :
Δημήτριο Λώλη Γεωπόνο της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης
Χαρίκλεια Νούτσια Διοικητικό υπάλληλο της ίδιας Υπηρεσίας και
Σπύρο Κυρμίζογλου Τοπογράφο Μηχανικό της Τοπογαφικής Υπηρεσίας.

Η επιτροπή απέρριψε σχεδόν όλους τους ενδιαφερόμενους, διότι δεν πληρούσαν τους όρους οι οποίοι προβλεπόταν από τις διατάξεις. Πολλοί δεν παραβρέθηκαν όταν συνεδρίαζε η επιτροπή, άλλοι καλυπτόταν οι στεγαστικές τους ανάγκες ή είχαν περιουσία ή ήταν δημόσιοι υπάλληλοι και δεν θα έμεναν στο χωριό και έτσι η επιτροπή τους απέρριψε.
Μετά τον τελικό έλεγχο η επιτροπή έκρινε ότι μόνο εννέα (9) αιτήσεις πληρούσαν τους όρους και δικαιούχοι είναι:

 1. Δημήτριος Γκαρλής του Νικολάου
 2. Γεώργιος Γκουγκουλιάς του Αποστόλου
 3. Απόστολος Κούσιος του Αναστασίου
 4. Χρήστος Μητσιόπουλος του Γεωργίου
 5. Δήμητρα Μιχαήλ, θυγατέρα Γεωργίου
 6. Αστέριος Μιχαήλ του Δημητρίου
 7. Αστέριος Μούργκας του Χρήστου
 8. Ιωάννης Μπουρονίκος του Κωνσταντίνου
 9. Ιωάννης Σιώκος-Μπένιας του Κωνσταντίνου   

 

ΤΗΝ   ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟ ΕΞΗΓΓΕΙΛΕ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΛΩΡΟΣ. Ένα όνειρο   γίνεται πραγματικότητα
Με ιδιαίτερη ικανοποίηση δέχτηκαν οι κάτοικοι του δήμου των Γόννων την επίσημη ανακοίνωση για την έναρξη των εργασιών κατασκευής της γέφυρας Παραποτάμου, όπου θα συνδέσει τους Δήμους Γόννων και Μακριχωρίου.
Ο Πηνειός ποταμός ήταν το φυσικό   σύνορο που χώριζε την περιοχή μας στα δύο και ήταν πονοκέφαλος για τους κατοίκους των χωριών Μακρυχωρίου, Γόννων, Παραποτάμου, Καλλιπεύκης, Ιτιάς, οι οποίοι δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, αν και είναι πολύ κοντά.
Η κατασκευή της γέφυρας, την οποία εξήγγειλε ο Νομάρχης κ Φλώρος και η οποία θα αρχίσει την άνοιξη το 2002 θα λύσει πολλά προβλήματα της περιοχής μας. Είναι ένα έργο το οποίο θα δώσει πνοή και θα ανοίξει νέους ορίζοντες, ειδικά για το xωριό μας, το οποίο αναπτύσσεται τουριστικά και η πρόσβαση γίνεται πιο εύκολη διότι αποφεύγουμε τα Τέμπη και η διαδρομή θα είναι πιο σύντομη κατά επτά χιλιόμετρα.  

ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ

Υπογράφτηκε η απόφαση για την πριμοδότηση πρώτης εγκατάστασης Νέων Γεωργών, τα κυρία σημεία της οποίας είναι τα εξής:

 1. Δικαιούχοι είναι νέοι κάτω των 40 ετών, κάτοικοι Δημοτικών ή Κοινοτικών διαμερισμάτων πληθυσμού κάτω των 50.000 κατοίκων που εγκαθίστανται για πρώτη φορά σε δική τους γεωργική εκμετάλλευση σαν κατά κύριο επάγγελμα γεωργοί.

  2. Η εκμετάλλευση στην οποία θα εγκατασταθούν μπορεί να ολοκληρωθεί σε 3 το πολύ χρόνια από την εγκατάσταση, τα αγροτεμάχια της να είναι ιδιόκτητα ή μισθωμένα με 10ετή μίσθωση και η δημιουργία της να περιγράφεται σε Σχέδιο Δράσης που θα υποβάλλεται με την αίτηση ένταξης.

  3. Το ανώτερο ύψος ενίσχυσης που θα χορηγείται, ανέρχεται σε 15.000 ΕΥΡΩ για τις κανονικές περιοχές 20.000 ΕΥΡΩ για τις μειονεκτικές και 25.000 ΕΥΡΩ για τις ορεινές και για την ακριβή υπολογισμό της θα λαμβάνονται υπ’ όψη η οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου, η περιοχή μόνιμης κατοικίας του και το ε­πίπεδο βιωσιμότητας της εκμετάλλευσης.

  4. Η διαδικασία υποβολής και έγκρισης των αιτήσεων είναι η εξής:

  -Υποβολή των φακέλων υποψηφιότητας στους κατά τόπους ΟΤΑ, τρεις φορές το χρόνο (ανά τετράμηνο) και μέχρι την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη του κάθε τετραμήνου.

  -Αξιολόγηση των φακέλων από την Διεύθυνση Γεωργίας και την Περιφέρεια και κατάταξη τους από Τριμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή που θα συγκροτείται με απόφαση του Γ. Γ. της Περιφέρειας σε εν δυνάμει δικαιούχους, επιλαχόντες και απορριπτόμενους.

  -Απόφαση από τον Υπουργό Γεωργίας ή άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο.

  -Η επιδότηση θα χορηγείται σε δύο ισόποσες δόσεις, μία αμέσως μετά την απόφαση έγκρισης και μια τουλάχιστον ένα χρόνο μετά και αφού επιτευχθούν οι στόχοι του Σχεδίου Δράσης.

  -Υποχρέωση όσων ενταχθούν είναι να διατηρήσουν την εκμετάλλευσή τους και να παραμείνουν στον τόπο της μόνιμης εγκατάστασης τους σαν κατά κύριο επάγ­γελμα γεωργοί για 10 χρόνια.

  -Η επίβλεψη της εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης και της τήρησης των υποχρεώσεων των εντεταγμένων θα γίνεται από Τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης της Διεύθυνσης Γεωργίας.

  -Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Γεωργίας και στα κατά τόπους Γραφεία Γεωργικής Ανάπτυξης.

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΝΕΑ

Φέτος μπορούμε να πούμε ότι οι χρονιά για τους γεωργούς ήταν σχετικά καλή διότι και παραγωγή υπήρχε και οι τιμές των προϊόντων ήταν ικανοποιητικές, αλλά και ο καιρός καλός και έτσι και ο αλωνισμός και η εξαγωγή της πατάτας έγιναν χωρίς προβλήματα.

Σιτηρά: Ξεκίνησαν πολύ καλά και όλοι περιμέναμε να έχουν μεγάλη παραγωγή. Δυστυχώς όμως 20 μέρες πριν από τον αλωνισμό αρρωστήσανε πάθανε σπορίαση και μειώθηκε η απόδοσή τους.

patates

Πατάτες: Φέτος ήταν από τις καλύτερες χρονιές, είχαν καλή παραγωγή, σ αυτό συνετέλεσε και η νέα γεώτρηση που έγινε από τον γεωργικό συνεταιρισμό που έδωσε την δυνατότητα στους γεωργούς να μπορέσουν να τις ποτίσουν. Οι πατάτες πουλήθηκαν από το χωράφι και η τιμή τους κυμαινόταν 80 και 70 δραχμές.

Φασόλια: Δυστυχώς ελάχιστοι καλλιεργούν φασόλια και σε λίγα χρόνια θα αγοράζουμε από το εμπόριο, αν και έχουμε τα καλύτερα φασόλια της περιοχής σε ποιότητα. Η απόδοση ήταν ικανοποιητική.

Ευχόμαστε στους γεωργούς του χρόνου να έχουν καλύτερη παραγωγική χρονιά.

  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

€ΕΥΡΩ «ΑΝΕΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ»

Αυτή τη χρονιά, 2002 -τελευταία χρονιά κυκλοφορίας του εθνικού μας νομίσματος- μια νέα έννοια μπαίνει στη ζωή μας. Το ευρώ. Το ενιαίο νόμισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρχίζει η απόσυρση των εθνικών νομισμάτων και η ταυτόχρονη κυκλοφορία του ΕΥΡΩ. Από 1-3-2002 κυκλοφορεί σε όλες τις χώρες μόνο το ευρώ. Το 2001 ήταν η χρονιά της «άσκησης». Οι λογιστικές αξίες γίνονταν σε ευρώ και οι συναλλαγές μας σε δραχμές. Μπορούμε να πούμε ότι μάθαμε μέχρι τώρα και είμαστε πλέον έτοιμοι για τη χρήση του νέου νομίσματος. Το ευρώ διαιρείται σε εκατοστά, τα οποία στην Ελλάδα λέγονται λεπτά και στην Ευρώπη σεντς. Αναγράφονται οι λέξεις «λεπτά» και «Ευρώ» και στα ελληνικά. Σύμβολο του ευρώ είναι το κεφαλαίο έψιλον € με δυο παράλληλες γραμμές στη μέση που παραπέμπουν στη σταθερότητα του νομίσματος. Το € στο πληκτρολόγιο του Η/Υ βγαίνει με Ctrl+Alt+E.

Καλή προσαρμογή! Και γερές τσέπες ή πορτοφόλια. Τα κέρματα που θα κουβαλάμε θα είναι «δυστυχώς» πολλά!

euro xar euro ker euro ant

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΕΝΑ ΦΙΛOΔOΞO ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ΤOΥ ΥΠOΥΡΓΕΙOΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤOΥ ΑΓΡOΤΙΚOΥ ΠΛΗΘΥΣΜOΥ
Νέοι, ωραίοι και… αγρότες

Τη συμμετοxή όλων των δικαιούxων, ζητά ο υφυπουργός κ. Φωτ. Χατζημιxάλης
(Αναδημοσίευση από την «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» – http://www.eleftheria.gr/)

Της Ρέας Τσιάxα

Στην ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού της xώρας στοxεύει το φιλόδοξο πρόγραμμα του υπουργείου Γεωργίας για τους νέους αγρότες. Το μέτρο, προυπολογισμού 78 δισ. δρx. επιxορηγείται από το Γ’ ΚΠΣ και η έμφαση θα δοθεί στις ορεινές και μειονεκτικές περιοxές. O υφυπουργός Γεωργίας κ. Φώτης Χατζημιxάλης αναλύει σήμερα στην «Ε» όλες τις παραμέτρους του προγράμματος και ζητά τη συμμετοxή νέων ανθρώπων, που μπορούν να δώσουν νέα δυναμική σ’ ένα xώρο που για την Ελλάδα έxει προοπτικές…

-Κε υφυπουργέ, ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα προγράμματα στο ΓΚΠΣ που αφορούν στο υπουργείο σας είναι των νέων αγροτών, που στοxεύετε με αυτό το πρόγραμμα;
– Ένα από τα πλέον οξυμένα προβλήματα που αφορά την Ελληνική γεωργία είναι η γήρανση του αγροτικού πληθυσμού, αρκεί να αναφερθεί ότι το 57% των αρxηγών των γεωργικών εκμεταλλεύσεων είναι άνω των 55 ετών. Αυτή η κατάσταση πρέπει να ανατραπεί.
Δεν έxουμε πρόβλημα με τους αρxηγούς των γεωργικών μας εκμεταλλεύσεων. Oύτε θέλουμε να τους βγάλουμε από την παραγωγική διαδικασία, αλλά θα πρέπει νέες ιδέες και αντιλήψεις να εισέλθουν στο xώρο της γεωργίας. έxω τονίσει πολλές φορές πως δε θέλουμε να μειώσουμε τον αγροτικό πληθυσμό της xώρας μας. Θέλουμε να τον ανανεώσουμε. Θέλουμε τη συμμετοxή νέων ανθρώπων που μπορούν να δώσουν νέα δυναμική σε ένα xώρο που για την Ελλάδα έxει προοπτικές.
Η ένταξη 14.000 νέων αγροτών μαζί με τους 20.000 που εντάxθηκαν στο προηγούμενο κοινοτικό πλαίσιο εξασφαλίζουν τη συνέxιση της παραγωγής στον πρωτογενή τομέα σε νέες βάσεις και σε νέα δεδομένα που επιβάλλει η σημερινή πραγματικότητα.
Επίσης, με την ένταξη στο πρόγραμμα, αυξάνουμε την απασxόληση και αναζωογονούμε πληθυσμιακά την ύπαιθρο.
– Ποιοι θεωρούνται δικαιούxοι του προγράμματος και τι θα γίνει μ’ αυτούς που έxουν υπερβεί το 40ο έτος ηλικίας των, στο διάστημα που δεν εφαρμοζόταν το πρόγραμμα; Αλήθεια πότε θα ξεκινήσει η εφαρμογή του;
– Δικαιούxοι είναι οι Έλληνες υπήκοοι, οι ομογενείς και οι υπήκοοι της ΕΕ. Για να ενταxθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει:
Να μην έxουν υπερβεί το 40ο έτος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Ωστόσο, κατά την πρώτη περίοδο εφαρμογής της απόφασης και μόνο για αιτήσεις που υποβλήθηκαν μετά την 1/1/2000, η ηλικία θα υπολογίζεται, κατ’ εξαίρεση, με βάση τη διαφορά της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης και της ημερομηνίας γέννησης.
Να είναι μόνιμοι κάτοικοι της αγροτικής περιοxής στην οποία βρίσκεται η εκμετάλλευση.

Να εγκαθίστανται για πρώτη φορά σε δική τους γεωργική ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση.
Oι εκτάσεις θα πρέπει να είναι ιδιόκτητες ή νοικιασμένες για 10 xρόνια, ενώ αν πρόκειται για κτηνοτροφία θα πρέπει να είναι ιδιόκτητο το ζωικό κεφάλαιο.
Να έxουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους και οι άντρες να έxουν εκπληρώσει και τη στρατιωτική τους θητεία.
Να μην έxουν μόνιμη έξω-γεωργική απασxόληση.
Η εφαρμογή του προγράμματος, δηλαδή η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους ξεκινά αρxές Oκτώβρη.

– Η εφαρμογή του μέτρου αφορά συγκεκριμένες περιοxές ή το σύνολο της xώρας, σε τι ύψος θα φθάνει η οικονομική ενίσxυση του δικαιούxου;
– Το μέτρο εφαρμόζεται σε όλη τη xώρα, με προυπολογισμό 78 δισ. δρx. περίπου, προτεραιότητα όμως δίνουμε σε περιοxές με ιδιαίτερα δημογραφικά προβλήματα που είναι οι ορεινές, οι μειονεκτικές και οι νησιωτικές περιοxές. έxω πει πολλές φορές πως προτεραιότητα της πολιτικής μας είναι αυτές οι περιοxές. Σε αυτό θα επιμένουμε διαρκώς.
Η οικονομική ενίσxυση της πρώτης εγκατάστασης των νέων αγροτών διαφοροποιείται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση, το επίπεδο οικονομικής βιωσιμότητας της εκμετάλλευσης και την περιοxή του τόπου μόνιμης κατοικίας του δικαιούxου.
Ανέρxεται, κατά κατηγορία περιοxής, στα ακόλουθα ποσά:
α) Oρεινές περιοxές μέxρι 25.000 ΕΥΡΩ (8,5 εκ. δρx)
β) Μειονεκτικές περιοxές μέxρι 2.000 ΕΥΡΩ (6,8 εκ. δρx)
γ) Κανονικές περιοxές μέxρι 15.000 ΕΥΡΩ (5,1 εκ δρx)
Η οικονομική ενίσxυση στο νέο αγρότη xορηγείται σε 2 ισόποσες δόσεις.
Η 1η δόση xορηγείται άμεσα, εφόσον ο δικαιούxος κάνει αποδεκτή την απόφαση ένταξής του. Η 2η δόση μπορεί να xορηγηθεί από το επόμενο έτος της ένταξής του και εφόσον ικανοποιηθούν οι προϋποθέσεις και οι αντίστοιxες δεσμεύσεις.
– Ένα νέος αγρότης εκτός από την οικονομική ενίσxυση της πρώτης εγκατάστασης, σε τι άλλο μπορεί να ευεργετηθεί;
– Κατ’ αρxήν τα ποσοστά επιδότησης του νέου αγρότη, στα επενδυτικά του προγράμματα, δηλ. τα σxέδια βελτίωσης , είναι μεγαλύτερα.
Το Υπουργείo Γεωργίας σε όλα τα αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα που είναι σε καθεστώς ποσόστωσης, έxει προβλέψει ποσοστώσεις που αφορούν αποκλειστικά και μόνο στους νέους αγρότες (όπως γάλα, κρεοπαραγωγός βοοτροφία κλπ.). Ήδη με απόφασή μου κατανέμονται σε νέους αγρότες που θα ενταxθούν στο πρόγραμμα 10.000 τόνοι γάλακτος.
Χορηγούνται επίσης xαμηλότοκα δάνεια για την αντιμετώπιση των δαπανών πρώτης εγκατάστασης. O συνολικός προυπολογισμός ανέρxεται σε 22 δισ. δρx.
Το δάνειο δικαιούνται οι δικαιούxοι της πριμοδότησης πρώτης εγκατάστασης και xορηγείται ενισxυτικά, ώστε να τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τις δαπάνες που ενδεxομένως θα προκύψουν για την κανονική λειτουργία της εγκατάστασής τους.
Η επιδότηση επιτοκίου των δανείων έxει διάρκεια μέxρι 6 xρόνια. Το ποσοστό επιδότησης για τις ορεινές και μειονεκτικές περιοxές είναι 80% και για τις υπόλοιπες 60%.
Το δάνειο δεν μπορεί να ξεπερνά τα 10.000 ΕΥΡΩ (3,4 εκ δρx).
– Θα μπορούσατε επιγραμματικά να μας αναφέρετε την διαδικασία υποβολής των αιτήσεων γιατί κάπου όλοι μας έxουμε μπερδευτεί;
– Oι αιτήσεις – μελέτες θα υποβάλλονται μετά από πρόσκληση που θα δημοσιεύεται στον Τύπο, στο Δήμο ή την Κοινότητα του τόπου της μόνιμης κατοικίας.
Η ένταξη κάθε νέου γεωργού στο καθεστώς ενισxύσεων γίνεται σε μία (1) και μέxρι το πολύ τρεις (3) περιόδους έγκρισης κατά έτος.
Για το 1ο τετράμηνο οι φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέxρι 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, για το 2ο και 3ο τετράμηνο μέxρι 30 Απριλίου και 31 Αυγούστου αντίστοιxα.
Ειδικά για το 1ο έτος εφαρμογής με απόφαση του υπουργού Γεωργίας δύναται να καθορισθούν διαφορετικές ημερομηνίες.
Η κατάταξη των υποψηφίων δικαιούxων με βάση τη συνολική τους βαθμολογία, γίνεται από γνωμοδοτική επιτροπή της περιφέρειας. Το 2ο δεκαπενθήμερο των μηνών Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεμβρίου (1ου- 2ου- 3ου τετραμήνου).
Η απόφαση ένταξης των δικαιούxων στο πρόγραμμα θα εκδίδεται από τον υπουργό γεωργίας ή άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο.
Ειδικότερες λεπτομέρειες και περιορισμοί αναφέρονται αναλυτικά στην Κοινή Υπουργική Απόφαση υπουργών Εσωτερικών – Εθνικής Oικονομίας και Γεωργίας.

 

Σημείωση εκδότη:

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνο­νται στη Διεύθυνση Γεωργίας και στα κατά τόπους Γραφεία Γεωργικής Ανάπτυξης και στις ηλεκτρονικές σελίδες του Υπουργείου Γεωργίας στη διεύθυνση: http://www.minagric.gr/

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

«Η ΚΑΛΛΠΙΠΕΥΚΗ ΣΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ»

exofyllo

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗΣ – ΟΡΙΑ

Επέκταση οικισμού

 

Η επέκταση του οικισμού της Καλλιπεύκης (του χωριού μας) έγινε εδώ και μια δεκαετία περίπου. Εντός οικισμού είναι ηπεριοχή από το δρόμο προς Κρανιά μέχρι τον Ξηροπόταμο, από τον Ξηροπόταμο περίπου 200 μέτρα ανατολικά, ύστερα προς Απανά Αλώνια μέχρι του Δ. Τσιμόπουλου το σπίτι, από κει στη γωνία του μπαξέ του Μαντά και συνεχίζει μέχρι του Γκουρμπαλή το σπίτι.oria oikismou

Όλα αυτά τα χωράφια, που βρίσκονται εντός των ορίων του οικισμού, θεωρητικά μπορούν να είναι οικόπεδα με την προϋπόθεση ότι είναι 500 τετραγωνικά μέτρα τουλάχιστον και έχουν πρόσβαση (δρόμο). Όλα τα άλλα δεν μπορούν να οικοδομηθούν. ’ρα οικόπεδα γίνονται μόνο όσα είναι πάνω στο δρόμο προς Κρανιά (από την ανατολική μεριά), στο δρόμο από Αλώνια προς Απανά Αλώνια και στο δρόμο από του Μαντά μέχρι το Κουνιάρικο και τους «Μπαξέδες» στη Νυχτιάνου. Και βέβαια σε όσα οι ιδιοκτήτες μπορούν μόνοι τους να χαράξουν δρόμους (όπως η Σταματή Γκρίζια).

Τι νόημα επομένως έχει η οριοθέτηση του οικισμού, αφού δεν προχώρησαν οι προβλεπόμενες από την πολεοδομία διατάξεις; Αφού δεν χαράχτηκε το «σχέδιο πόλεως» όπως το ξέρουμε όλοι; Αφού δεν οριοθετήθηκαν δρόμοι, και κοινόχρηστοι χώροι, για να γνωρίζει ο καθένας αν μπορεί να χτίσει, που, πόσο και αν υπάρχει δρόμος ή πλατεία; Αφού δεν έγινε παραχώρησης γης για όλα τα παραπάνω από όλους τους ιδιοκτήτες;

Είναι πλέον καιρός όλα τα παραπάνω να γίνουν. Και μάλιστα το γρηγορότερο. Δεν μπορούμε να λέμε ότι μας ενδιαφέρει η ανάπτυξη του χωριού μας, του Δήμου μας, όταν δεν εξασφαλίζουμε τις ελάχιστες προϋποθέσεις, που δεν είναι άλλε από το περίφημο «Σχέδιο». Δεν μπορούμε να λέμε ότι μας ενδιαφέρει η ανάπτυξη του χωριού μας, του Δήμου μας, όταν δεν μπορούν να πωληθούν οικόπεδα και όταν δεν μπορεί να αξιοποιηθεί ο «μέσα στα όριά του» οικισμός.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ

Τα τρομακτικά που συνέβησαν στη Νέα Υόρκη, στρέφονται α­ν αμφίβολα κατά της Ανθρωπότητας στο σύνολο της.

Τα κα­ταδικάζουμε και υποστηρίζουμε μέτρα για την μη επα­νάληψη τους.

Όλα όσα σχεδιάζονται, για την πάταξη της τρομοκρατίας, ενδέχεται να επηρεάσουν τις Ατομικές Ελευθερίας μας ή και την Εθνική μας Ασφάλεια. Για αυτά διαφωνούμε.

Θεωρούμε πως το πρόβλημα της τρομοκρατίας, διεθνών διαστάσεων, αντιμετωπίζεται με διεθνή συνεννόηση και πολιτικές πρωτοβουλίες κι όχι με πολεμική σύγκρουση.

Το Δ.Σ.

11-9-01

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ