Category Archives: Φύλλο 140

ΚΑΛΙΛΙΕΡΓΙΕΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΤΑΝΩΝ

Τα αρωματικά φυτά και βότανα είχαν και έχουν μια ιδιαί­τερη θέση στη ζωή μας α­πό διαλογικής, φαρμακευ­τικής αλλά και καλλωπιστι­κής άποψης.

Οι θεραπευτικές τους ιδιό­τητες είναι γνωστές από αρ­χαιότατων χρόνων.

Ο Ιπποκράτης ως πατέρας της Ιατρικής Επιστήμης έχει α­ναφερθεί πάρα πολλές φορές στις θεραπευτικές ιδιότητες των αρωματικών φυτών.

Τα αρωματικά και φαρμα­κευτικά φυτά θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια πολύ καλή διέξοδο για τους Έλληνες α­γρότες.

Η χώρα μας είναι βέβαιο ότι διαθέτει συγκριτικό πλεο­νέκτημα έναντι άλλων ανταγω­νιστικών χωρών, και μπορεί να παράγει σε σημαντικές ποσό­τητες προϊόντα αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών άριστης ποιότητας, για την κά­λυψη της εσωτερικής αγοράς αλλά και προπάντων για διεισ- δύσει σε απαιτητικές αγορές του εξωτερικού.

 

Ρίγανη

Αυτοφύεται σε μεγάλη ποι­κιλία εδαφών και κλιμάτων α­πό παραθαλάσσιες έως ορει­νές περιοχές στη νησιώτικη και την ηπειρωτική Ελλάδα σε πλούσια και φτωχά εδάφη.

Γενικά είναι φυτό με πολύ πλαστικό χαρακτήρα ανάπτυ­ξης ως προς τις εδαφοκλιματικές απαιτήσεις.

 

Φασκόμηλο

Το Δαλματικο φασκόμηλο ευδοκιμεί οε πολλά κλίματα και σε ποικίλα μικροκλίματα αφού ως αυτοφυές απαντά­ται σε Μεσογειακές αλλά και σε πολύ βορειότερες χώρες, σε υψόμετρα από 0 έως 1.500 μ.

Αντέχει σε χαμηλές θερ­μοκρασίες μέχρι -25°C, αλλά και στις υψηλές θερμοκρα­σίες του καλοκαιριού.

Το Ελληνικό Φασκόμηλο είναι πιο προσαρμοσμένο στο δικό μας κλίμα γι’ αυτό και ως αυτο­φυές δεν έχει ευρεία γεωγρα­φική εξάπλωση. Αναπτύσσεται.

Και τα δυο καλύτερα σε συνθήκες πλήρους ηλιοφάνει­ας. (Κατάλληλο για το χωριό).

 

Σάλβια σκάρεα

(Αϊγιάννης)

Ευδοκιμεί σε εύκρατα και ηπειρωτικά κλίματα σε υψόμε­τρα από 0 έως 1.100 μέτρα. Αναφέρεται και στη χλωρίδα του Ολύμπου. Το ριζικό σύστη­μα αντέχει στις χαμηλές θερ­μοκρασίες, ενώ το υπέργειο τμήμα δεν καταστρέφεται.

Αναπτύσσεται καλύτερα σε τοποθεσίες που δέχονται φώς, διάρκειας τουλάχιστον κατά… της ημέρας

 

Χαμομήλι

Το χαμομήλι είναι χειμερινό φυτό και όχι εαρινό. Πολλαπλασιάζεται με σπόρο. Η σπο­ρά του γίνεται νωρίς ή περί τα μέσα του φθινοπώρου σε χωράφια καλά δουλεμένα, ού­τως ώστε να μη βγάζουν ζι­ζάνια τα οποία μειώνουν την παραγωγή και υποβιβάζουν την ποιότητα της δρόγης που δεν είναι ολόκληρο το φυτό παρά μόνον τα άνθη.

Όλο το  χειμώνα παραμένει ως ροζέτα, κυρίως χαμηλά στο έδαφος και με τις πρώ­τες ζέστες της άνοιξης εκπτύσσει ορθόκλαδα στελέχη που φέρουν τις κεφλίδες.

 

Λεβάντα

Η λεβάντα ευδοκιμεί σε μικροκλίματα όπου επικρατούν αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες το χειμώνα, αλλά δε συμβαί­νουν συχνοί ανοιξιάτικοι παγε­τοί και ούτε επικρατούν υψη­λές θερμοκρασίες το καλοκαί­ρι. Τέτοια μικροκλίματα βρί­σκονται σε υπήνεμες τοποθε­σίες με υψόμετρο 600 – 1.200 μ.

 

Σινάπια

Τα σινάπια είναι φυτά με σύντομο βιολογικό κύκλο γι’ αυτό και ευδοκιμούν σε όλα τα κλίματα που έχουν τουλάχι­στον δύο μήνες με μέσες θερμοκρασίες ημέρας πάνω από 14°C.

Στο νεανικό στάδιο της ροζέτας αντέχουν στις πά­χνες των πρώτων μηνών της Άνοιξης. Έτσι μπορεί να καλ­λιεργηθούν και στα βορειότε­ρα μέρη της Ευρώπης ή άλλων Ηπείρων και σε πολλά είδη ε­δαφών, με pH ουδέτερο.

 

Τσάι του βουνού

Με το όνομα τσάι του βουνού ή σιδερίτης στην Κρή­τη το λένε μαλοτήρα, αναφέρονται διάφορα είδη του γέ­νους sideritis, πολλά από τα ο­ποία είναι ενδημικά, αυτοφυή στα βουνά της χώρας μας σε υψόμετρο άνω των 1.000 μέ­τρων και μόνον περιστασιακά χαμηλότερα.

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΑΛΟΥΣΗΣ

ΠΙΣΩ

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΡΜΕΧΤΗΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ

Οι επιδοτήσεις της ελλη­νικής κτηνοτροφίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισαν από το 1981 και συνεχίζονται ακόμη.

Όλα αυτά τα χρόνια οι επι­δοτήσεις που δόθηκαν για την ενίσχυση της κτηνοτροφίας δαπανήθηκαν σε άλλα αντικείμε­να και ελάχιστες πήγαν εκεί που έπρεπε. Όσοι κτηνοτρόφοι πήραν τα μηνύματα των καιρών εκμεταλλεύτηκαν αυτά τα χρήματα και τα χρησιμοποίησαν στη βελτίωση των εγκαταστά­σεων και του ζωικού κεφαλαίου τους.

Με απλά λόγια έφτιαξαν σύγχρονους στάβλους, αγόρα­σαν γεωργικές εκτάσεις, εγκατέστησαν αρμεχτήρια και αύξη­σαν τα ζώα τους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγής γάλακτος και κρέ­ατος, αλλά ταυτόχρονα και οι κτηνοτρόφοι έπαψαν κατά κά­ποιον τρόπο να είναι χαμάλη­δες και κάνουν τη δουλειά τους περισσότερο ξεκούραστα.

Όλα αυτά βέβαια συμβαί­νουν εδώ και δεκαετίες σε χω­ριά του κάμπου όχι όμως και στην Καλλιπεύκη. Στο χωριό μας μόλις τώρα εγκαταστάθη­κε το πρώτο αρμεχτήρι και απο­τελεί μεγάλο γεγονός. Πρόκει­ται για το αρμεχτήρι που εγκατέστησε στην κτηνοτροφική του μονάδα ο Γιάννης Σιώκος. Ο Γιάννης είναι γιος του Κων/νου Σιώκου (του Κώτσιου του Μπένια παιδί, για τους μεγάλους) και έχει το στάβλο του στον Ξηροπόταμο. Ο Γιάννης είναι ερ­γατικό και δημιουργικό άτομο. Και βλέποντας ότι το μέλλον του ανήκει στην κτηνοτροφία, αποφάσισε να φτιάξει το πρώ­το αρμεχτήρι για τον ίδιο αλλά και για το χωριό.

Εμείς τον επισκεφτήκαμε στις εγκαταστάσεις του, στις αρχές του περασμένου Φλεβά­ρη, όπου μας καλοδέχτηκε και μας ξενάγησε για αρκετή ώρα. Παρακολουθήσαμε την όλη δια­δικασία και μιλήσαμε μαζί του.

Ας δούμε τι μας είπε:

«Από πολύ καιρό σκε­φτόμουν ένα αρμεχτήρι. Έχουμε πολλά πρόβατα και δυο άτομα κουραζόμαστε πολύ για να τα βγάλουμε πέρα. Ιδιαίτερα το άρμεγμα είναι μεγάλο πρόβλημα. Δεν αντέχουν τα χέρια μας να αρμέγουν τρεις φορές την ημέρα. Το πρόβλημα αυτό το έχουν όλοι οι κτηνοτρόφοι και κουράζονται πολύ. Γι‘ αυτό κι εγώ πήρα την α­πόφαση κι έβαλα αρμεχτήρι, Το εγκατέστησα το 2012 και πρωτοάρμεξα στις 23 Δεκεμβρίου 2012. Μέχρι στιγμής είμαι πολύ ευχαρι­στημένος και ξεκουράστη­κα, Το αρμεχτήρι είναι εί­κοσι Θέσεων και κάθε άρ­μεγμα κρατάει δύο λεπτά. Επειδή τα πρόβατα ταΐζο­νται ταυτόχρονα γι’ αυτό καθυστερούμε λιγάκι. Η επένδυση αυτήν κόστισε πάνω από είκοσι χιλιάδες ευρώ. Θέλω να περάσει λίγος χρόνος για να δω τα αποτε­λέσματα. Να δω κυρίως τι επιπτώσεις έχει πάνω στη υγεία των ζώων (μαστοί) και να παρακολουθήσω αν αυξήθηκε ή μειώθηκε η πα­ραγωγή του γάλακτος σε σχέση με τις άλλες χρονιές που άρμεγα με τα χέρια».

Αυτά μας είπε ο αγαπητός Γιάννης και του ευχόμαστε από καρδιάς να πετύχει σ’ αυτό που ξεκίνησε και όλα να πάνε κατ’ ευχήν. Επίσης ευχόμαστε και άλλοι να ακολουθήσουν το παράδειγμα του

ΠΙΣΩ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

ΠΑΠΑΤΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 20 ευρώ
ΣΙΩΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20  
ΚΟΥΚΟΡΑΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 20  
ΓΚΟΥΡΜΠΑΛΗΣΧΡΗΣΤΟΣ 10  
ΓΚΟΥΡΜΠΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Λάρισα) 10  
ΡΗΜΑΓΜΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 30  
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 33  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 30  
ΝΤΟΝΤΟΣ ΦΩΤΗΣ 20  
ΚΑΣΤΩΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 10  
ΜΠΑΛΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (Θεσσαλονίκη) 20  
ΚΑΡΑΜΠΑΤΗΣ ΖΗΣΗΣ 20  
ΤΣΙΡΚΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20  
ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 20  
ΣΑΛΑΜΠΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Βανκούβερ) 50  
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΤΑΣΟΣ 40  
ΚΑΛΟΥΣΗ ΑΝΝΑ 20  
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ (Ανόβερο) 30  
ΤΣΟΥΚΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 20  
ΖΑΦΕΙΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 20  
ΜΟΥΣΟΥΛΗΣΑΝΤΩΝΗΣ 10  
ΜΑΝΩΛΟΥΛΗΣΙΩΑΝΝΗΣ 20  
ΜΟΥΓΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ (Αμπελώνας) 10  
ΚΑΡΑΜΠΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 20  
ΠΑΠΑϊΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 20  
ΜΑΝΩΛΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10  
ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Τορόντο) 120 δολ.
ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Τορόντο) 120 δολ.
ΠΑΖΙΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Τορόντο) 100 δολ.
ΠΑΝΔΡΕΜΕΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (Τορόντο) 50 δολ.
ΚΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 50 δολ.
     

 

ΠΙΣΩ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

—Ο Παπαστεργίου Ιωάννης του Στυλιανού και της Βούλας Μαντά (Βρυότοπος) αρραβωνιάστηκε με την Παπαστεργίου Δή­μητρα από τη Λάρισα.

—Η Τσιούγκου Άννα αρραβωνιάστηκε με το Νικόλαο Σοφια­νό από την Αθήνα.

 

ΓΑΜΟΙ

Γάμος από Καναδά

—Η Μπουρονίκου Στέλλα ίου Νικολάου παντρεύτηκε με τον Μορφακίδη Δημήτριο από την Κατερίνη.

 

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

—Η Πολυζά Παγώνα του Αποστόλου και ο σύζυγός της απέκτησαν το δεύτερο παιδί τους, αγόρι,

—Η Χριστίνα Γκαντάκη και ο σύζυγός της Κουμπής Μιχάλης από την Πρέβεζα απέκτησαν το δεύτερο παιδί τους, αγόρι.

—Ο Μαλιχώβας Απόστολος και η σύζυγός του Σιλβάνι Κοραντί απέκτησαν το δεύτερο παιδί τους, αγόρι.

—Η Αγγελική Παγώνη κόρη της Χριστίνας Παπαστεργίου και ο σύζυγός τους Βασίλης Χατζής (Καναδάς) απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, κορίτσι.

 

ΘΑΝΑΤΟΙ

—Μιχαντάς Αθανάσιος του Κων/νου ετών 83, Καλλιθέα Κα­τερίνης.

—Παπαϊωάννου Αστέριος του Αποστόλου (Τέγος Παπατόλιος) ετών 95, Καλλιπεύκη.

—Αθηνά Καστόρη (Καλέτα) ετών 86, Καλλιπεύκη.

—Μουσουλή Αγγελική του Αθανασίου σύζυγος Κατσιούλα Α­θανασίου ετών 77, Γόννοι.

—Μαντάς Ιωάννης του Κων/νου ετών 85, Τορόντο Καναδά.

—Παπαστεργίου Κων/νος του Αστεριού, Αμπελώνας.

—Γκουγκουλιά Μαρία, σύζυγος Αθανασίου, Καλλιπεύκη.

—Καραμπατής Γεώργιος του Αποστόλου ετών 84, Καλλιπεύκη.

 

ΠΙΣΩ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΕΜΠΩΝ

Μια πρωτοβουλία αλληλεγγύης και ανθρωπιάς/προς τους πολίτες και τις οικογένειες που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση αποτελεί το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Τεμπών.Το «Κοινωνικό Παντοπωλείο» θα στεγάζεται στο Μακρυχώρι, έδρα του Δήμου Τεμπών, δίπλα από το Κ.Ε.Π. και από 1 Μαρτίου το ωράριο λειτουργίας του θα είναι Δευτέρα και Παρασκευή 11:00′ π.μ. με 13:00′ μ.μ.Στο «Κοινωνικό Παντοπω­λείο» θα παρέχονται τυποποιη­μένα είδη διατροφής όπως λά­δι, γάλα, ζυμαρικά, όσπρια, κονσέρβες, αλεύρι κ.λ.π., κα­θώς και είδη προσωπικής υγιει­νής και ρούχα. Τα προϊόντα

του «Κοινωνικού Παντοπωλεί­ου» θα παρέχονται στους δικαιούχους δωρεάν και στόχος είναι η κάλυψη βασικών αναγκών επιβίωσης 50 οικογενειών (απόρων, πολυτέκνων, μονογονεϊκών με ανήλικα παιδιά, μοναχικών ανθρώπων κ. ά.). Για την επιλογή των δικαιούχων, θα λαμβάνονται υπ’ όψη συγκεκριμένα κοινωνικοοικο­νομικά κριτήρια. Αξιέπαινη και σημαντική είναι η συμβολή των τοπικών αρχών, των εθελοντών, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, αλλά και των επιχειρή­σεων στην επιτυχία του όλου εγχειρήματος.

Τα δικαιολογητικά τώρα, που απαιτούνται για την υπο­βολή σχετικής αίτησης στο Δήμο αλλά και Υπεύθυνης Δήλωσης, ότι αυτά είναι αληθή, εί­ναι τα παρακάτω;

  1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ.
  2. Πιστοποιητικό οικογενει­ακής κατάστασης,
  3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο ή αντίγραφο λογαριασμού Δημόσιας Επιχείρησης Κοινής Ωφέλειας από το οποίο πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας.
  4. Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή του εκκαθαριστικού σημειώματος φυσικών προσώπων (έντυπο Ε1) και σε περίπτωση μη υπάρξεως αυτών βεβαίωση περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, θεωρημένη από την οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).
  5. Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9).
  6. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για άνεργο.
  7. Βιβλιάριο απορίας, θεωρημένο από αρμόδια υπηρεσία Ο.Τ.Α. β’ ή α’ βαθμού.
  8. Επίσημη Ιατρική Γνωμά­τευση, εφόσον υπάρχει πρό­βλημα υγείας.
  9. Γνωμάτευση Πρωτοβάθ­μιας Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας ή Κέντρου Πιστο­ποίησης Αναπηρίας (ΚΕ. Π.Α.) εφόσον πρόκειται για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες,

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά μπορούν να καταθέτουν όσοι ενδιαφέρονται, στο δη­μαρχείο στο Μακρυχώρι κάθε εργάσιμη μέρα από τις 10:00′ το πρωί μέχρι τις 1:00′ το με­σημέρι και μέχρι τις 22 Μάρτη 2013. Όσοι δε, θέλουν περισ­σότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με το δήμο στο τηλέφωνο: 2495-350411

http://dzg10.biogspot.gr

ΠΙΣΩ

Πάνω απ’ όλα…ΥΓΕΙΑ!

Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας, είναι πλέον πο­λύ διαδεδομένος, αφού, κάθε χρόνο διαγιγνώσκονται 60.000 νέα περιστατικά στην Ευρώπη και περίπου 600 στην Ελλάδα.

Ωστόσο, η νόσος στα αρχικά της στάδια θεραπεύεται σε ποσοστό που πλησιάζει το 100%, ενώ το ποσοστό αυτό μειώ­νεται δραματικά όταν η διάγνωση και η αντιμετώπιση της νό­σου γίνεται σε προχωρημένο στάδιο.

Οι καταστάσεις που οδηγούν στον Καρκίνο Τραχήλου Μή­τρας συνήθως δεν προκαλούν πόνο. Γι’ αυτό η ασθένεια μπο­ρεί να εξελιχθεί αθόρυβα χωρίς συμπτώματα. Δεν υπάρχει συνήθως κανένα κλινικό σημείο του καρκίνου του τραχήλου που βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο αλλά μπορεί να ανιχνευθεί εγκαίρως με ετήσιο προσυμπτωματικό έλεγχο (screening test).

Ωστόσο οι πρώτες ενοχλήσεις εμφανίζονται όταν τα ανώ­μαλα κύτταρα γίνουν πλέον καρκινικά και αρχίζουν να διη­θούν τους γειτονικούς ιστούς. Όταν αυτό συμβεί το συχνότε­ρο σημείο είναι η ασυνήθιστη απώλεια αίματος από τον κόλ­πο. Επίσης μπορεί να εκδηλωθεί και πόνος ή άλλες κολπικές εκκρίσεις.

Γι’ αυτούς τους λόγους πρέπει να γίνονται συστηματικά α­πό το γιατρό γυναικολογικές εξετάσεις και το τεστ Παπανικολάου 1 φορά το χρόνο.

Αιτίες ανάπτυξής του καρκίνου τραχήλου της μήτρας :

Προκαλείται από λοίμωξη που οφείλεται σε κάποιους τύ­πους ενός ιού που ονομάζεται Ιός των Ανθρωπίνων Θηλωμά­των ή HPV. Ο ιός αυτός μεταδίδεται μέσω της σεξουαλικής επαφής, συμπεριλαμβανομένης της απλής δερματικής επα­φής της γενετήσιας περιοχής, χωρίς να απαιτείται διείσδυση και ολοκληρωμένη σεξουαλική πράξη.

Το προφυλακτικό δεν προσφέρει πλήρη προστασία. Υπάρ­χουν 200 τουλάχιστον τύποι του ιού HPV. Μερικοί από αυτούς προκαλούν σε κάποιες γυναίκες αλλοιώσεις στον τράχηλο της μήτρας, και οι οποίες μπορεί να καταλήξουν σε καρκίνο του τραχήλου.

Πρέπει όμως να τονίσουμε ότι, μόνο ένα μικρό σχετικά πο­σοστό, και όχι όλες oι γυναίκες, με HPV λοίμωξη θα φτά­σουν να αναπτύξουν καρκίνο. Εντούτοις, γυναίκες που δεν παρακολουθούνται τακτικά με Τεστ Παπανικολάου, το οποίο χρησιμεύει στην ανίχνευση κυττάρων που έχουν προσβληθεί από HPV ή άλλου είδους παθολογικών κυττάρων στον τράχη­λο, διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του τραχήλου.

Άλλοι πιθανοί παράγοντες κινδύνου είναι οι εξής:

Πρώτη σεξουαλική επαφή σε νεαρή ηλικία: Οι γυναί­κες που ήταν σεξουαλικά δραστήριες σε μια νεαρή ηλικία και που είχαν πολλούς ερωτικούς συντρόφους, έχουν περισσότε­ρο κίνδυνο να παρουσιάσουν τον καρκίνο αυτό. Όσο νωρίτερα στην ηλικία αρχίσει τη σεξουαλική δραστηριότητα μια γυναίκα τόσο περισσότερο είναι αυξημένος ο κίνδυνός της για την ασθένεια.

Μεγάλος αριθμός ερωτικών συντρόφων: Το ίδιο επίσης ισχύει με τον αριθμό των ερωτικών συντρόφων, με αποτέλε­σμα, αυτές με πολλούς να έχουν περισσότερο κίνδυνο. Πι­στεύεται ότι ο αυξημένος κίνδυνος στις γυναίκες με πολλούς ερωτικούς συντρόφους και σ’ αυτές που αρχίζουν σε μικρή η­λικία το σεξ, έχει σχέση με τη μόλυνση με τον ιό HPV.

Μεγάλος αριθμός τοκετών.

Κάπνισμα

AIDS: Οι γυναίκες που πάσχουν από AIDS.

Όσες έχουν προσβληθεί από ορισμένους νόσους, όπως η μόλυνση από τον ιό του έρπητα τύπου II.

HPVεμβολιασμός

Σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού, το εμβόλιο συνιστάται σε κορίτσια ηλικίας 12-15 ετών (όπου μεγαλύ­τερο όφελος μπορεί να επιτευχθεί όταν ο εμβολιασμός προ­γραμματιστεί και ολοκληρωθεί πριν από την έναρξη των σε­ξουαλικών επαφών), αλλά και σε κορίτσια και νέες γυναίκες η­λικίας 15-26 ετών εάν δεν έχουν εμβολιαστεί στη συνιστώμενη ηλικία (χωρίς να διασφαλίζεται η προφύλαξή τους, εάν ήδη έ­χουν μολυνθεί από τύπο του ιού που περιέχεται στο εμβόλιο).

Σε κάθε όμως περίπτωση, υπάρχει όφελος για όλες τις γυ­ναίκες σχεδόν σε όλες τις ηλικίες. Για μεγαλύτερες ηλικίες η χρησιμότητα του εμβολίου είναι αντικείμενο συζήτησης μετα­ξύ γυναίκας και Γυναικολόγου.

Ο εμβολιασμός παρέχει αποτελεσματική προστασία ενα­ντίον των δύο πιο συνηθισμένων τύπων του HPV, των τύπων 16 και 18, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι περίπου για τα 2/3 των περι­πτώσεων καρκίνου του τραχήλου και πολλών παθολογικών τε­στ Παπανικολάου, αλλά δεν προστατεύει από όλους τους τύ­πους του ιού που σχετίζονται με την ανάπτυξη καρκίνου στον τράχηλο της μήτρας.

Ένα εμβόλιο προφυλάσσει επίσης και από τους τύπους 6 και 11, που προκαλούν τις περισσότερες περιπτώσεις γεννητικών κονδυλωμάτων.

Ο εμβολιασμός γίνεται σε τρεις δόσεις, οι οποίες χορηγού­νται από το γιατρό διαδοχικά σε μία περίοδο έξι μηνών. Για να είναι αποτελεσματικός ο εμβολιασμός πρέπει να γίνουν όλες οι δόσεις του εμβολίου. Ο προληπτικός έλεγχος με το Τεστ Παπανικολάου δεν πρέπει να αμελείται μετά τον εμβολιασμό.

Ο εμβολιασμός καλύπτεται από τα Ασφαλιστικά Ταμεία σε κορίτσια και νέες γυναίκες ηλικίας 12 έως 26 ετών, ώστε να προστατευτούν από τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.

Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι το εμβόλιο δεν καθιστά τη γυναίκα άτρωτη, ούτε από τον ιό HPV, ούτε από τον καρκίνο του τραχήλου. Είναι προληπτικό μέσο και όχι θεραπευτικό. Επιβάλλεται να συνεχίζει να έχει «υγιή» σεξουαλική συμπερι­φορά, να αποφύγει το κάπνισμα και οπωσδήποτε να εξακο­λουθεί τον τακτικό προληπτικό γυναικολογικό έλεγχο.

ΠΙΣΩ

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ

Με σύμμαχο τον καλό καιρό, γιορτάστηκε και φέτος στο χωριό μας, η μεγάλη εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και της Εθνικής μας Επετείου. Πάρα πολλοί γονείς ανταποκρίθηκαν και ήρθαν στο χωριό μαζί με τα παιδιά τους, που έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό με την παρουσία τους στην εκκλησία και με τις απαγγελίες  τους στο Ηρώο, κατά την καθιερωμένη κατάθεση στεφάνων.  Στο μνημείο των Ηρώων κατέθεσαν στεφάνι ο Πρόεδρος του τοπικού μας Συμβουλίου κ. Κούσιος Αναστάσιος, ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας κ. Δημήτριος Γκαζγκάνης και ο δάσκαλος του σχολείου. Με ιδιαίτερο καμάρι και ξεχωριστή λεβεντιά, τα μικρά μας Καλλιπευκιωτόπουλα απήγγειλαν τα ποιηματάκια τους στην πλατεία του χωριού μας, στο μνημείο πεσόντων, προκαλώντας το θαυμασμό και το αυθόρμητο χειροκρότημα των παρευρισκομένων. Οι ηρωικοί μας πρόγονοι, θυσιάστηκαν για την ιερή ιδέα της ελευθερίας. Γι ‘ αυτό και τους θυμόμαστε, τους μνημονεύουμε πάντα  και τους ευγνωμονούμε. Συγχαρητήρια σε όλα αυτά τα μικρά παιδιά μας και στο Διευθυντή και δάσκαλο του σχολείου, που τους θυμίζουν και τους διδάσκουν την ιστορία μας!!!!

ΠΙΣΩ

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ

Αγαπητοί φίλοι και συμπατριώτες του Μ.Ε.Σ.Α.Κ. γεια σας.

Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ το νέο διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου μας. Σας εύχομαι να συνεχίσετε το έργο των προηγούμενων διοικητικών συμβουλίων. Πριν λίγες μέρες λάβαμε την εφημερίδα και το DVD. Σας ευχαριστούμε για όλο τον αγώνα που κάνετε να κρατήσετε τον σύλλογο ζωντανό και μέσω αυτού την παράδοση του τόπου μας. Συγχαρητήρια σε όλους και καλό κουράγιο γιατί ξέρω δεν είναι εύκολο το έργο που επιτελείτε.

Να είστε πάντα καλά

Πατούλιας Χρήστος

Τορόντο Καναδά

ΠΙΣΩ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ευχαριστήριο

 

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τα μέλη του συλλόγου και όλους τους συγχωριανούς που ύστερα από 10 χρόνια το έργο του και η παρουσία του Ιερέα και πατέρα μας Τσικρικά Αστέριο δεν ξεχάστηκε. Αγαπούσε και πονούσε πολύ αυτό τον τόπο και ήθελε το καλύτερο, όμως δεν πρόλαβε να πραγματοποιήσει πολλά από αυτά που ήθελε να προσφέρει. Να ευχηθούμε καλή αρχή στα νέα μέλη του συλλόγου μας καθώς είναι νέα παιδιά και πρέπει να γνωρίζουν πως με πολύ υπομονή και θέληση θα τα καταφέρουν. Για μια καλύτερη και ομορφότερη Καλλιπεύκη.

 

                                                                                         Με εκτίμηση

Οικογένεια Τσικρικά

ΠΙΣΩ

Η 8η ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Η 8η Μαρτίου Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Άλλος ένας εορτασμός που λειτουργεί ως άλλοθι για το έλλειμμα το οποίο διαπιστώνεται διαρκώς στην ισότητα των φύλων ή μια ευκαιρία καταγραφής των βημάτων που έχουν γίνει, αλλά και όσων χρειάζεται να πραγματοποιηθούν ακόμα;

Η ισότητα παραμένει μακρινό όνειρο, αλλά τα στοιχεία δείχνουν ότι έχει σημειωθεί κάποια μικρή πρόοδος. Στη χώρα μας, οι γυναίκες μπορεί να μην έχουν ίσες ευκαιρίες στην απασχόληση ή στην ανάδειξή τους στα κοινά, στην εκπαίδευση όμως – που θεωρείται από τους ειδικούς ως το κλειδί για την επίτευξη της ισότητας – οι γυναίκες κρατούν τα σκήπτρα: παραμένουν στο σχολείο περισσότερο και αποτελούν την πλειονότητα στα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Όμως μετά βγαίνουν στην αγορά εργασίας. Και εκεί πλήττονται περισσότερο από την ανεργία και πληρώνονται λιγότερο από τους συναδέλφους τους. Ούτε διεθνώς τα πράγματα είναι καλύτερα. Στις αναπτυσσόμενες χώρες η ενδοοικογενειακή βία αφορά μία στις τρεις γυναίκες, ενώ είναι πολύ μικρότερες οι ευκαιρίες για μόρφωση ή ακόμα και για πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη. Οι καλές προθέσεις έχουν δηλωθεί. Εδώ και καιρό μάλιστα. Η εμπειρία των σκανδιναβικών χωρών που έχουν κάνει τα πιο επιτυχημένα πειράματα στο θέμα της ισότητας, σε όλους τους τομείς, αποτελεί παράδειγμα για όλους. Αλλά, όπως τονίζουν οι επιστήμονες, η ισότητα ξεκινά από το σπίτι…

 

ΠΙΣΩ