ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ξεκινά η υλοποίηση του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας κ. Γιώργου Δρυ αποφασίστηκε η άμεση οργάνωση και στελέχωση της Διαχειριστικής Αρχής και Αρχής Πληρωμής του Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε-ΠΑΑ) 2000-2006 που σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας θα προωθήσουν την άμεση προώθηση του προγράμματος.
Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα ύψους 2.686,4 ε­κατ. ευρώ και κοινοτική συμμετοχή ύψους 999,3 εκατ. ευρώ με στόχους: την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Γεωργίας, την βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της Υπαίθρου και την διατήρηση του περιβάλλοντος και της κοινωνικής συνοχής για όλο τον αγροτικό πληθυσμό.
Οι δράσεις ανά μέτρο είναι οι ακόλουθες:
–         Πρόωρη Συνταξιοδότηση
–         Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για τις μειονεκτικές περιοχές και τις περιοχές που υπόκεινται σε περιβαλλοντικούς περιορισμούς
–         Γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα
–        Δάσωση Γεωργικών Γαιών

Περιοχή εφαρμογής των δράσεων είναι το σύνολο της χώρας.

 • – Πρόωρη Συνταξιοδότηση
  Δικαιούχοι: γεωργοί ηλικίας 55-56 ετών. Στόχος της δράσης είναι η βελτίωση της ηλιακής σύνθεσης του αγροτικού πλη­θυσμού. Προϋπολογισμός της δράσης 1150 εκ ευρώ με κοινοτική συμμετοχή 342,2 εκ ευρώ.
 • – Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για τις μειονεκτικές Περιοχές και τις περιοχέςπου υπόκεινται σε περιβαλλοντικούς περι­ορισμούς.
  Δικαιούχοι: Περιοχές εφαρμογής της δράσης είναι οι ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της χώρας, περίπου 4.700 Δημοτικά / Κοινοτικά διαμερίσματα.
  Στόχος της δράσης είναι η στήριξη της άσκησης γεωργικής δραστηριότητας στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές με την χορήγηση εξισωτικής αποζημίωσης σε
  000 περίπου γεωργοκτηνοτρόφους μονίμους κατοίκους των περιοχών αυτών.

Προϋπολογισμός της Δράσης 955,9 εκ ευρώ με Κοινοτική συμμετοχή 286,0 εκ ευρώ.

 • – Γεωργοπεριβαλλοντικά Μετρά
  Δικαιούχοι: γεωργοί σε όλη τη χώρα Στόχος της Δράσης είναι η διασφάλιση της αρμονικής συνύπαρξης της άσκησης γεωργικής δραστηριότητας με βάση τις αρχές της αειφόρου και βιώσιμης ανάπτυξης. Προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 400,1 εκ. ευρώ με κοινοτική συμμετοχή 299,9 εκ. ευρώ.
 • – Δάσωση Γεωργικών Εκτάσεων
  Δικαιούχοι: Φυσικά και νομικά πρόσωπα Στόχος της δράσης είναι η επέκταση των δασωδών εκτάσεων με την δάσωση γεωργικών εκτάσεων. Προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 165,4 εκ. Ευρώ με κοινοτική συμμετοχή 57,8 εκ. Ευρώ

Οι ενδιαφερόμενοι για τις πιο πάνω δράσεις μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά από το Υπ. Γεωργίας (0102124000), Διεύθυνση Προγραμματισμού και Διεύθυνση Προστασίας Περιβάλλοντος, Διεύθυνση Ανάπτυξης Δασικών Πόρων και στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ