ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΕΜΠΩΝ

Μια πρωτοβουλία αλληλεγγύης και ανθρωπιάς/προς τους πολίτες και τις οικογένειες που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση αποτελεί το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Τεμπών.Το «Κοινωνικό Παντοπωλείο» θα στεγάζεται στο Μακρυχώρι, έδρα του Δήμου Τεμπών, δίπλα από το Κ.Ε.Π. και από 1 Μαρτίου το ωράριο λειτουργίας του θα είναι Δευτέρα και Παρασκευή 11:00′ π.μ. με 13:00′ μ.μ.Στο «Κοινωνικό Παντοπω­λείο» θα παρέχονται τυποποιη­μένα είδη διατροφής όπως λά­δι, γάλα, ζυμαρικά, όσπρια, κονσέρβες, αλεύρι κ.λ.π., κα­θώς και είδη προσωπικής υγιει­νής και ρούχα. Τα προϊόντα

του «Κοινωνικού Παντοπωλεί­ου» θα παρέχονται στους δικαιούχους δωρεάν και στόχος είναι η κάλυψη βασικών αναγκών επιβίωσης 50 οικογενειών (απόρων, πολυτέκνων, μονογονεϊκών με ανήλικα παιδιά, μοναχικών ανθρώπων κ. ά.). Για την επιλογή των δικαιούχων, θα λαμβάνονται υπ’ όψη συγκεκριμένα κοινωνικοοικο­νομικά κριτήρια. Αξιέπαινη και σημαντική είναι η συμβολή των τοπικών αρχών, των εθελοντών, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, αλλά και των επιχειρή­σεων στην επιτυχία του όλου εγχειρήματος.

Τα δικαιολογητικά τώρα, που απαιτούνται για την υπο­βολή σχετικής αίτησης στο Δήμο αλλά και Υπεύθυνης Δήλωσης, ότι αυτά είναι αληθή, εί­ναι τα παρακάτω;

  1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ.
  2. Πιστοποιητικό οικογενει­ακής κατάστασης,
  3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο ή αντίγραφο λογαριασμού Δημόσιας Επιχείρησης Κοινής Ωφέλειας από το οποίο πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας.
  4. Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή του εκκαθαριστικού σημειώματος φυσικών προσώπων (έντυπο Ε1) και σε περίπτωση μη υπάρξεως αυτών βεβαίωση περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, θεωρημένη από την οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).
  5. Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9).
  6. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για άνεργο.
  7. Βιβλιάριο απορίας, θεωρημένο από αρμόδια υπηρεσία Ο.Τ.Α. β’ ή α’ βαθμού.
  8. Επίσημη Ιατρική Γνωμά­τευση, εφόσον υπάρχει πρό­βλημα υγείας.
  9. Γνωμάτευση Πρωτοβάθ­μιας Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας ή Κέντρου Πιστο­ποίησης Αναπηρίας (ΚΕ. Π.Α.) εφόσον πρόκειται για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες,

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά μπορούν να καταθέτουν όσοι ενδιαφέρονται, στο δη­μαρχείο στο Μακρυχώρι κάθε εργάσιμη μέρα από τις 10:00′ το πρωί μέχρι τις 1:00′ το με­σημέρι και μέχρι τις 22 Μάρτη 2013. Όσοι δε, θέλουν περισ­σότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με το δήμο στο τηλέφωνο: 2495-350411

http://dzg10.biogspot.gr

ΠΙΣΩ