Οι εφημερίδες έγραψαν

Παρακάτω δημοσιεύουμε διάφορες ειδήσεις από παλιές εφημερίδες της Λάρισας και της Αθήνας. Οι ειδήσεις αφορούν την Καλλιπεύκη. Μέσα από αυτές τις ειδήσεις της καθημερινότητας εκείνης της εποχής, μαθαίνουμε για τους προγόνους μας και τη ζωή τους. Εξάλλου, οι καθημερινές ειδήσεις, γράφουν σιγά – σιγά, ένα κομμάτι από την ιστορία ε­νός τόπου.

 

Εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» της Λάρισας, 13 Ιουλίου 1926

ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΖΕΡΟΝ

ΝΕΖΕΡΟΣ (Του Ανταποκριτού μας).

Την 5ην τρέχοντος και περί ώραν 8ην μ.μ. κεραυνός πεσών εις την θέσιν «Πέτρα» του χωρίου Νεζερού επέφερε τον θάνατον εις τον εκεί πλησίον βόσκοντα τα πρόβατα ποιμενόπαιδα, Νικόλαον Κατσιούλαν (του Ζήση), ως και εις 4 πρόβατα. Την κηδείαν του κεραυνόπληκτου νέου εν καταφανή συγκινήσει παρηκολούθησαν άπαντες οι κάτοικοι του ως άνω χωρίου.

 

Βροχή και παραγωγή

Από ημερών καβημερινώς τον ουρανόν μας καλύπτουν πυκνά νέφη, τα οποία δεν αποχωρούν χωρίς να μας ραντίσουν όπως πρέπει. Το καθημερινό όμως βρέξιμο επιφέρει κατά τη γνώμη των χωρικών μεγάλην καταστροφήν εις τα πρώιμα σιτηρά και εν μέρει εις την κτηνοτροφίαν. Εκ παραλλήλου ωφελεί κατά πολύ εις τον αραβόσιτον και τα γεώμηλα. Υπολογίζεται ότι η φετινή εσοδεία των γεωμήλων θα εγγίση το εκατομμύριον οκάδων.

 

Και ολίγα περί των κατοίκων

Καίτοι γνωρίζω ότι δια του παρόντος θα επισύρω την μήνιν των Νεζεριωτών εν τούτοις δεν μπορώ να μη διακηρύξω την αμεριμνησιαν αυτών ως προς την καθαριότητα του χωρίου και αυτών των οικιών των. Πλουτισμένοι με άφθονον δροσερόν οξυγόνον και κρύο νερό ναρκώνονται και δεν βλέπουν τον επικίνδυνο εχθρό τους που εμφωλεύει όπου και αν στρίψη το μάτι κανείς. Οι δρόμοι και τα σπήτια των είναι γεμάτα κόπρου και εκ πρώτης αντιλήψεως δίδουν την χειροτέραν εντύπωσιν εις πάντα επισκεπτόμενον τον τόπον του.

Καλόν θα ήτο η Κοινότης να επιβληθή εις απαντάς τους κατοίκους και να έκλειψη αυτό το άτοπον, όπερ μεγάλας ζημίας επιφέρει εις αυτούς. Ειρήσθω δε εν παρόδω ότι παρ’ όλον το υπέροχον κλίμα που έχει, ουδεμία οικογένεια ήλθε να παραθέριση πλην εκείνων των οποίων η εργασία τους κάμνει να ευρίσκωνται εδώ.

 

Εφημερίδα «Ο ΠΥΡΡΟΣ» Αθηνών, 19 Ιανουαρίου 1906

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

(Των ανταποκριτών)

ΝΗΖΥΡΟΣ, 15 Ιανουαρίου.

Η κακοριζικιά μας υπερέβη παν όριον: Γνωρίζετε τα επακόλουθα εις όλην εν γένει τη Θεσσαλίαν κατά τον πόλεμον του 1897. Δεν μας, αρκούν αι συνέπειαί της καταστάσεως εκείνης, κάθ’ ην κυριολεκτικώς κατεστράφημεν, νυν δεν αναγνωρίζονται και τα δικαιώματα μας επί της βοσκησίμου γης, διότι αυθαιρέτως όλως διεκδικείται αύτη υπό του Δημοσίου και των κατοίκων Δερελή. Συνεπεία των αξιώσεων τούτων των παρανόμων ρίπτονται εις τα δίκτυα των δικηγόρων, οι πτωχότατοι μας κάτοικοι, και εμπλέκονται ήδη εις δίκας και ασχολίας και βάσανα απερίγραπτα, αφού η πολιτεία δεν θέλει να προστατεύση τον πτωχόν λαόν, και τον αφίνη έρμαιον των ασυνειδήτων εκμεταλλευτών…

 

Εφημερίδα «ΟΛΥΜΠΟΣ» Λάρισας, 28 Μαΐου 1894

Εν Νεζερώ κωμοπόλει εκ 200 οικιών και εν Καρατζολίω του Τυρνάβου δεν υπάρχει διδάσκαλος από πολλού χρόνου. Κατά τι είνε ανώτεροι οι εκεί δήμαρχοι από των Τούρκων; Επί τουρκοκρατίας πανταχού ήσαν σχολεία και διδάσκαλοι. Καυχάσθε ω άρχοντες εκεί, ότι πλάττετε πολίτας; και γίνονται πολίται χωρίς γράμματα; ή φθάνει η φατριαστική κατήχησις; Βέβαια υπερτερεί αύτη και διά τούτο πλουσίαν την συγκομιδήν έχομεν εις φόνους, κλοπάς, ληστείας και τι άλλο ουχί κακόν;

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ