ΟΡΚΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΟΝΝΩΝ

Την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου του 2007 ορκίστηκε το Δημοτικό Συμβούλιο των Γόννων αλλά και τα τοπικά Συμβούλια Καλλιπεύκης και Ιτέας, που προέκυψαν από τις εκλογές του Οκτωβρίου. Στην ορκωμοσία η οποία έγινε στο Δημαρχείο των Γόννων, εκτός από τους εκλεγέντες Συμβούλους παραβρέθηκαν πολλοί δημότες, για να παρακολουθήσουν την τελετή αλλά και να συγχαρούν τους νέους συμβούλους. Για ενημέρωση δήμαρχος είναι ο Αναστάσιος Τόλιος, πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου είναι ο Χρήστος Οικονόμου του Ιωάννου και πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου (Ιτέας) είναι ο Ιωάννης Ζιώγας.

ekloges3_sym

ekloges4_sym

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Από την 1 Ιανουαρίου του 2007 άρχισε η εφαρμογή της απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών με τη σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων. Ο νέος κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων στα άρθρα 127,128,129, αναφέρει τις αρμοδιότητες του προέδρου και κατ’ επέκταση του τοπικού συμβουλίου.

 

Άρθρο 127

Αποζημίωση

1.-Το αξίωμα του προέδρου και των μελών του συμβουλίου του δημοτικού διαμερίσματος είναι τιμητικό και άμισθο.

2.- Ο πρόεδρος και τα μέλη του συμβουλίου του δημοτικού διαμερίσματος λαμβάνουν αποζημίωση για την συμμετοχή τους σε  συνεδριάσεις του συμβουλίου. Το ύψος της αποζημίωσης και η βάση του υπολογισμού της, μέχρι τρεις κατά μήνα συνεδριάσεις, καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών.

 

Άρθρο 128

Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου

1.-Πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου του τοπικού διαμερίσματος είναι ο υποψήφιος σύμβουλος του πλειοψηφήσαντος στο τοπικό διαμέρισμα συνδυασμού, που έχει λάβει τις περισσότερες ψήφους προτίμησης και σε περίπτωση ισοψηφίας, αυτός που είναι πρώτος στη απόφαση την ανακήρυξης.

2.- Τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου αναπληρώνει ο επόμενος σε σταυρούς προτίμησης υποψήφιος του ιδίου συνδυασμού στο τοπικό διαμέρισμα.

3.-Οι πρόεδροι του τοπικού συμβουλίου μετέχουν σε συνεδριάσεις, κατά την πρόληψη της υπ’ αριθ. παρ, 7 του άρθρου 95.

 

Άρθρο 29

Αρμοδιότητες του Τοπικού Συμβουλίου και του προέδρου του.

Τα τοπικά συμβούλια ασκούν τις ακόλουθες αρμοδιότητες στα όρια του τοπικού διαμερίσματος.

Την αποκατάσταση επείγοντος χαρακτήρα βλαβών των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης, των αντλιοστασίων, των υδρομαστεύσεων και του συστήματος αποχέτευσης.

Την συντήρηση των παιδικών χαρών

Την συντήρηση των κοιμητηρίων και των κέντρων αποτέφρωσης νεκρών.

Την αποκατάσταση επείγοντος χαρακτήρα ζημιών στις δημοτικές οδούς, γέφυρες πλατείες, κοινόχρηστους χώρους καθώς και στις αγροτικούς οδούς

Την συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και κοινόχρηστων χώρων

 

Τα συμβούλια των τοπικών διαμερισμάτων εκφέρουν γνώμη για τα ακόλουθα θέματα, στα όρια της χωρικής τους περιφέρειας:

Τον ορισμό των υπηρεσιακών μονάδων του Δήμου που υπάρχει η δυνατότητα να λειτουργήσει στο διαμέρισμα.

Την αξιοποίηση των ακινήτων που υπάρχει στο διαμέρισμα

Την πολεοδομική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής

Διατυπώνει αιτιολογημένη γνώμη στο δημοτικό συμβούλιο για τον τρόπο διάθεση των βοσκήσιμων εκτάσεων που βρίσκονται στην περιφέρεια του τοπικού διαμερίσματος

Διατυπώνει γνώμη για την εκμίσθωση χωρίς δημοπρασία δασικών εκτάσεων που βρίσκονται στην περιφέρεια του τοπικού διαμερίσματος

Εκφέρει γνώμη για την εκποίηση, εκμίσθωση, δωρεά παραχώρηση χρήσης, ανταλλαγή και δωρεά, περιουσιακών στοιχείων του Δήμου, που βρίσκονται στην περιφέρεια του διαμερίσματος.

Η αποδοχή κληροδοτήματος, κληρονομιάς, δωρεάς, η οποία διατίθεται ρητά και αποκλειστικά στο τοπικό διαμέρισμα, γίνεται από την δημαρχιακή επιτροπή μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου τοπικού συμβουλίου στοιχείων του Δήμου που βρίσκονται στα όρια του τοπικού διαμερίσματος.

4.- Το δημοτικό συμβούλιο στην αρχή κάθε δημοτικής περιόδου με απόφασή του, που περιλαμβάνεται με την πλειοψηφία  των τριών πέμπτων(3/5)του συνόλου των μελών του, μπορεί να αναθέτει στα τοπικά συμβούλια την άσκηση και άλλων αρμοδιοτήτων, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται:

Έκδοση κανονιστικών πράξεων

Επιβολή φόρων τελών και δικαιωμάτων

Σύναψη δανείων και οι όροι τους

Η σύσταση και λειτουργία δημοτικών ιδρυμάτων, και λοιπόν δημοτικών προσώπων, καθώς και την εκλογή των μελών συλλογικών οργάνων που τα διοικούν

Οι αποφάσεις που κατά ειδικές διατάξεις λαμβάνονται με ειδική πλειοψηφία των μελών του δημοτικού συμβουλίου.

Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται σε μια τουλάχιστον εφημερίδα του νομού και αναρτάται στο δημοτικό κατάστημα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 284 του παρόντος

Αν για οποιοδήποτε λόγο το τοπικό συμβούλιο δεν ασκεί τις παραπάνω αρμοδιότητες, τότε τις ασκεί ο Δήμος με τα όργανά του.

Ο πρόεδρος του τοπικού διαμερίσματος διαβιβάζει, μέσα σε δέκα μέρες από την συνεδρίαση, στον δήμαρχο απόσπασμα των πρακτικών του συμβουλίου, το οποίο περιλαμβάνει κάθε απόφαση του συμβουλίου χωριστά, μαζί με αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης.

5.- Ο πρόεδρος του τοπικού διαμερίσματος μετέχει:

α. Στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 95

β. Εκτελεί τις αποφάσεις του συμβουλίου, που λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

 

Άρθρο 133

Αποζημιώσεις

1.- Το αξίωμα του προέδρου και των μελών του τοπικού συμβουλίου είναι τιμητικό και άμισθο

2.- Δύνανται να λαμβάνουν αποζημιώσεις για την συμμετοχή στις συνεδριάσεις του συμβουλίου. Το ΄ύψος της αποζημίωσης, καθώς και η βάση του υπολογισμού της, μέχρι τρεις συνεδριάσεις κατά μήνα καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας διοίκησης και αποκέντρωσης και Οικονομία και Οικονομικών. Ο Πρόεδρος λαμβάνει και έξοδα κίνησης τα οποία καθορίζονται με την ίδια απόφαση.

Άρα λοιπόν ζητούνται εργάτες χωρίς αποδοχές αλλά με αγάπη για το διαμέρισμά του.

Η επιτυχία του καθενός εξαρτάται από τη φαντασία, το όραμα και την εργατικότητα που διαθέτει.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ