ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Μελέτη σκοπιμότητας για την επανασύσταση της τέως λίμνης Ασκουρίδας Καλλιπεύκης του Δήμου Γόννων

 • ΦΡΑΓΜΑ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΤΗ / ΣΥΡΑΓΓΑ                                    1.000.000  €
 • 2. ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ               160.000  €
 • 3. ΝΕΑ ΧΑΡΑΞΗ ΟΔΟΥ                                                                  640.000 €
 • 4. ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ / ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ                                  1.500.000  €
 • 5. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ                                                                             700.000  €
 • 6. ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ        1.000.000  €
 • ΣΥΝΟΛΟ                                                                                         5.000.000 €
 • ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ                                                                     5.000.000 € 
 • ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ                 10.000.000 €

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ

 • 1. Τοπογραφικές μελέτες                                                          118.510 €
 • 2. Μελέτη υδραυλικών έργων                                                 123.762 €
 • 3. Γεωλογική μελέτη                                                                   19.188 €
 • 4. Γεωτεχνική μελέτη                                                                  43.173 €
 • 5. Μελέτη οδικών έργων                                                             26.234 €
 • 6. Μελέτη Περιβ/κων Επιπτώσεων                                         27.978 €
 • 7. Σύνταξη ΣΑΥ – ΦΑΥ                                                                 3.692 €
 • 8. Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης                                         28.707 €

ΣΥΝΟΛΟ                                391.244 €

                                                      ΦΠΑ                                           74.336 €

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ                                     465.580 €

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗΣ  235.000 ευρώ

 • Ειδική Λιβαδοπονική μελέτη βιώσιμης κτηνοτροφικής Ανάπτυξης
 • Γεωργοοικονομική μελέτη υποστήριξης ποιοτικών αγροτικών δραστηριοτήτων
 • Επιχειρησιακό Σχέδιο βιώσιμης οικοτουριστικής Ανάπτυξης και ένταξης της Λίμνης στις διαπεριφερειακές περιβαλλοντικές, πολιτιστικές και οικοτουριστικές διαδρομές
 • Μελέτη επακριβούς εκτίμησης των απαλλοτριώσεων και των οικονομικών επιπτώσεων-χρηματοοικονομική ανάλυση και διαμόρφωση σχήματος συνεργαζόμενων φορέων διαχείρισης και επιχειρησιακού σχεδίου για την βιώσιμη λειτουργία των έργων της Λίμνης

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ 11.ΟΟΟ.ΟΟΟ ΕΥΡΩ

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ