Πριν ενενήντα εννιά χρόνια

Συνεχίζουμε την παρουσίαση δημοσιευμάτων από την εφημερίδα της Λάρισας “ΟΛΥΜΠΟΣ” η οποία εκδίδετο στο τέλος του περασμένου και στις αρχές του αιώνα που φεύγει. Μέσα από τις στήλες της εφημερίδας μπορούμε να καταλάβουμε πολύ καλά την επικρατούσα τότε πολιτική και κοινωνική κατάσταση.

Κυριακή 20 Ιανουαρίου 1902
Περικαλλής εγείρεται πέραν της γέφυρας ο νέος ναός του Αγίου Χαραλάμπους καέντος του ομωνύμου υπό των Τούρκων κατά την εισβολήν του 1897…

Συλλυπητήρια
Την οικογένεια του φίλου βουλευτού Τυρνάβου και δικηγόρου ενταύθα Κ. Γ. Ροδοπούλου, συλλυπούμεθα από καρδίας δια την υπό του θανάτου αρπαγήν του χαριτωμένου αγγέλου των Αχιλλέως.

Κυριακή 27 Ιανουαρίου1902
Συνελήφθη ο Λεωνίδας Ντούντος και εξωρίσθη ως διαπράξας ενταύθα ορνιθοκλοπάς.

Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 1902
Οδός Λαρίσης-Μπαμπά. Προβαίνουσιν απροσκόπτως αι εργασίαι προς κατασκευήν της αμαξιτής οδού Λαρίσης-Μπαμπά. Δια της οδού ταύτης εξυπηρετείται μεγάλως η συγκοινωνία ήτις το χειμώνα σχεδόν εξ ολοκλήρου διεκόπτετο ένεκα του σχηματιζόμενου πηλού.

22 Φεβρουαρίου 1902
Εν Σκόδρα οι πρόξενοι Ρωσίας και Μαυροβουνίου συνεπλάκησαν εντός της εκκλησίας δια το ζήτημα των θέσεων εν τη εκκλησία. Ευτυχώς ουδέν δυσάρεστον συνέβη.

3 Μαρτίου 1902
Οι φίλοι Τυρναβίται μετ’ ιδιαιτέρας μεγαλοπρέπειας κατασκεύασαν εφέτος το “μπουρανί των”. Ημείς αισθανόμεθα την ανάγκην να συγχαρώμεν ειλικρινώς τους παραμεθορίους γείτονας δια την σεμνοτάτην ταύτην εορτήν των. Τινές συμβουλεύουσιν, όπως αποσκορακισθή το έθιμον τούτον, αλλ’ οι τοιούτοι ασεβούσι διότι οι Τυρναβίται εμμένουσιν εκ καθήκοντος εις τα πάτρια ήθη, ως αληθείς Έλληνες!

3 Μαρτίου 1902
Το Υπουργείον των εκκλησιαστικών εξέδοτο εσχάτως εγκύκλιον προς πάντας τους διευθυντάς εκπαιδευτερίων, όπως ερευνήσωσι μη οι μαθηταί έχωσι μεταφράσεις του Ιερού Ευαγγελίου, κατάσχωσι δε πάσα τοιαύτην, εξαφανίζοντες μετά τούτο αυτήν… Ούτως ο Δ/ντης του παρ’ ημίν Διδασκαλείου Κ. Α. Σακελλαρίου εποιήσατο προχθές έρευνα εις τας κατοικίας μαθητών τινών, χωρίς να ανακαλύψη τι σχετικόν…

Παρασκευή 8 Μαρτίου 1902
Θύματα Λύκων. Παράδοξον και φρικώδες γεγονός έλαβε χώραν προ ολίγων ημερών εν τοις πέριξ της πόλεως της Μακεδονίας Τσοτιλίου, ένθα υπάρχει ως γνωστόν και το ομώνυμον Ελληνικόν Γυμνάσιο.

Τρεις Μακεδόνες μεταβαίνοντες εξ αυτής εις το παρακείμενον χωρίον Λιψίσταν συνηντήθησαν απροόπτως καθ’ οδόν μετ’ αγέλης λύκων, οίτινες μετά λύσσης επέπεσον κατά των ανυπόπτων οδοιπόρων. Και οι τριες δυστυχείς ούτοι, κατεσπαράχθησαν υπό των αιμοχαρών ζώων. Λέγεται δε, ότι του ενός μόνου ο μικρός δάκτυλος μετά του δακτυλίου υπελείφθη επί του πεδίου της πάλης. Οι Μακεδόνες ούτοι ήσαν οργανοπαίκται το επάγγελμα.

29 Μαρτίου 1902
Κατ’ ιδιαιτέρα ημών πληροφορία εξ Ελασσώνος προ ολίγων ημερών λησταί αγνώστου εθνικότητος συνέλαβον αιχμαλώτους εντός αυτής τους αδελφούς Γεώργιου και Περικλήν Γρ. Καρβέλη… Οι εν λόγω λησταί δεν εσκόπουν να συλλάβουσιν αιχμαλώτους τους ρηθέντας αδελφούς, αλλά τους πλουσίους αδελφούς Πουρίκα. Προέβησαν δε εις την αιχμαλωσίαν ταύτην απατηθέντες εκ του σκότους της νυκτός.

Παρασκευή 19 Απριλίου 1902
Σήμερον εώρτασε μεγαλοπρεπώς ο εν συνοικία “Ταμπάκικα” Ιερός Ναός της Ζωοδόχου Πηγής. Πλείστοι προσκυνηταί εντόπιοι και εκ των πέριξ χωρίων παρήσαν κατά την ακολουθίαν ης πρωτεστάτησε ο ιεροκήρυξ του Νομού μας ελλλογημώτατος κ. Συμεών Μυτατάκης…

Παρασευή 26 Απριλίου 1902
Θάνατος εκ πτώσεως. Τραγικός θάνατος συνέβη την εσπέραν της παρελθούσης Δευτέρας εν Ραψάνη. Ο εκεί γέρων Γ. Μύγας, νυμφεύσας την προηγουμένη έναν των υιών του και εις μεγάλην ευθυμίαν ως εκ τούτου ελθών, παραπατήσας έπεσεν εκ του εξώστου της οικίας του εις την πλακόστρωτον αυλήν, και εύεν οκτρόν θάνατον…

24 Μαΐου 1902
Προχθές ευτραφέστατος γάτος, ενδιαιτώμενος παρά τα κρεοπωλεία κυνηγών ποντικόν τινά έπεσεν εντός πιθαρίου πλήρους σπίρτου του καμινέτου, οπόθεν τον εξέβαλον τυφλόν και μεθυσμένου!…

7 Ιουνίου 1902
Την παρελθούσαν Δευτέραν απήλθεν εις Αμπελάκια και εκείθεν εις το χλοερόν και ευάερον του Τσάγεζι μοναστήριον του Αγίου Δημητρίου ο σεβ. Επίσκοπος ημών κ. Αμβρόσιος προς παραθέρισιν…

16 Αυγούστου 1902
Χάλαζα εν Αμπελακίοις. Καθά τηλεγραφικώς εις την ενταύθα Νομαρχίαν ανέφερεν ο Δήμαρχος Αμπελακίων χάλαζα μεγέθους μικρού καρύου πεσούσα την παρελθούσαν νύκτα και επί εν τέταρτου της ώρας διαρκέσασα, επέφερε σημαντικάς ζημίας εις τας αμπέλους, του δήμου Αμπελακίων.

16 Αυγούστου 1902
Φόνος εξ αμελείας. Εις το παρά του Όλυμπον χωρίον του εξωτερικού Καρυάς ο Ν. Κουκουμήτρος και ο γαμβρός του Δημ. Σαμαράς εξήλθον προ τινων ημερών εις κυνήγιον. Είχεν ήδη καταλάβη έκαστος την θέσιν του εις τι εκεί δάσος, ότε ο δεύτερος εκλαβών υπό τα πυκνά φύλλα των θάμνων του Κουκομήτρου ως αγριόχοιρον τον σκοπεύει και τον αφίνει άπνουν. Περί την μεσηβρίαν εξήλθεν εις αναζήτησίν του, πλην μόλις τον είδεν άπνουν κείμενον αφίνει το όπλον του και τον κυνηγετικόν σάκκον και καταφεύγει εις συγγενικόν τινα οίκον εις Ελασσώνα. Το πράγμα κατηγγέλθη εις τας αρμοδίας αρχάς αίτινες εξήτασαν αμέσως τον εξ αμελείας φονέα παρά την εκεί μουχταροαζάδων, οίτινες φοβούμενοι τας συνεπείας της υποθάλψεως αυτού, ήλθον εις συνεννοήσεις μετά των αρχών και παρέδωκαν τον Σαμαράν κατορθώσαντες να τιμωρηθεί δι’ εξαμήνου μόνον φυλακίσεως.

23 Αυγούστου 1902
Κοινωνικά. Διατρίβει εν τη πόλει μας ο πολιτευτής Τυρνάβου-Ραψάνης κ. Λέων Λαπαθιώτης ταγματάρχης του πυροβολικού.

30 Αυγούστου 1902
Θεσσαλικά πανηγύρεις. …Εν Ραψάνη κατά την τριήμερον εκεί πανήγυριν της 15ης Αυγούστου, ετελέσθησαν εφέτος οι συνήθεις αγώνες άλματος, πάλης, δρόμου και σκοποβολής, τοιούτας δε θα τελεσθώσι και εν τη από της αύριον εν Αγυιά αρχομένη εμποροπανηγύρη…

11 Οκτωβρίου 1902
Οίνος εφετινός. Εις το απέναντι της μεγάλης οικίας Σκαλιώρα κείμενοι γνωστόν οινοπωλείον του κ. Βασιλείου Καραμπύλια σκομίσθη εκ Μπαλαμούτ εις αρκετήν ποσότητα οίνος εκλεκτός και άριστος υπό πάσαν όψιν…

15 Νοεμβρίου 1902
Ένεκα φιλοτιμίας. Την πρωίαν της παρελθούσις Πέμπτης ευρέθη εν τω αστυνομικώ κατάστημα πνέων τα λοίσθια ο αστυφύλαξ Μιχαήλ Κίτσος, εκ Τρικκάλων. Ο δυστυχής φρουρός ων, έλαβε το περίστροφο του και ηυτοκτόνησε, επειδή διέφυγε των χειρών του λωποδύτης τις κρατούμενος εν τη αστυνομία.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ