Category Archives: Φύλλο 121

ΟΡΚΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΟΝΝΩΝ

Την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου του 2007 ορκίστηκε το Δημοτικό Συμβούλιο των Γόννων αλλά και τα τοπικά Συμβούλια Καλλιπεύκης και Ιτέας, που προέκυψαν από τις εκλογές του Οκτωβρίου. Στην ορκωμοσία η οποία έγινε στο Δημαρχείο των Γόννων, εκτός από τους εκλεγέντες Συμβούλους παραβρέθηκαν πολλοί δημότες, για να παρακολουθήσουν την τελετή αλλά και να συγχαρούν τους νέους συμβούλους. Για ενημέρωση δήμαρχος είναι ο Αναστάσιος Τόλιος, πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου είναι ο Χρήστος Οικονόμου του Ιωάννου και πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου (Ιτέας) είναι ο Ιωάννης Ζιώγας.

ekloges3_sym

ekloges4_sym

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Από την 1 Ιανουαρίου του 2007 άρχισε η εφαρμογή της απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών με τη σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων. Ο νέος κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων στα άρθρα 127,128,129, αναφέρει τις αρμοδιότητες του προέδρου και κατ’ επέκταση του τοπικού συμβουλίου.

 

Άρθρο 127

Αποζημίωση

1.-Το αξίωμα του προέδρου και των μελών του συμβουλίου του δημοτικού διαμερίσματος είναι τιμητικό και άμισθο.

2.- Ο πρόεδρος και τα μέλη του συμβουλίου του δημοτικού διαμερίσματος λαμβάνουν αποζημίωση για την συμμετοχή τους σε  συνεδριάσεις του συμβουλίου. Το ύψος της αποζημίωσης και η βάση του υπολογισμού της, μέχρι τρεις κατά μήνα συνεδριάσεις, καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών.

 

Άρθρο 128

Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου

1.-Πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου του τοπικού διαμερίσματος είναι ο υποψήφιος σύμβουλος του πλειοψηφήσαντος στο τοπικό διαμέρισμα συνδυασμού, που έχει λάβει τις περισσότερες ψήφους προτίμησης και σε περίπτωση ισοψηφίας, αυτός που είναι πρώτος στη απόφαση την ανακήρυξης.

2.- Τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου αναπληρώνει ο επόμενος σε σταυρούς προτίμησης υποψήφιος του ιδίου συνδυασμού στο τοπικό διαμέρισμα.

3.-Οι πρόεδροι του τοπικού συμβουλίου μετέχουν σε συνεδριάσεις, κατά την πρόληψη της υπ’ αριθ. παρ, 7 του άρθρου 95.

 

Άρθρο 29

Αρμοδιότητες του Τοπικού Συμβουλίου και του προέδρου του.

Τα τοπικά συμβούλια ασκούν τις ακόλουθες αρμοδιότητες στα όρια του τοπικού διαμερίσματος.

Την αποκατάσταση επείγοντος χαρακτήρα βλαβών των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης, των αντλιοστασίων, των υδρομαστεύσεων και του συστήματος αποχέτευσης.

Την συντήρηση των παιδικών χαρών

Την συντήρηση των κοιμητηρίων και των κέντρων αποτέφρωσης νεκρών.

Την αποκατάσταση επείγοντος χαρακτήρα ζημιών στις δημοτικές οδούς, γέφυρες πλατείες, κοινόχρηστους χώρους καθώς και στις αγροτικούς οδούς

Την συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και κοινόχρηστων χώρων

 

Τα συμβούλια των τοπικών διαμερισμάτων εκφέρουν γνώμη για τα ακόλουθα θέματα, στα όρια της χωρικής τους περιφέρειας:

Τον ορισμό των υπηρεσιακών μονάδων του Δήμου που υπάρχει η δυνατότητα να λειτουργήσει στο διαμέρισμα.

Την αξιοποίηση των ακινήτων που υπάρχει στο διαμέρισμα

Την πολεοδομική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής

Διατυπώνει αιτιολογημένη γνώμη στο δημοτικό συμβούλιο για τον τρόπο διάθεση των βοσκήσιμων εκτάσεων που βρίσκονται στην περιφέρεια του τοπικού διαμερίσματος

Διατυπώνει γνώμη για την εκμίσθωση χωρίς δημοπρασία δασικών εκτάσεων που βρίσκονται στην περιφέρεια του τοπικού διαμερίσματος

Εκφέρει γνώμη για την εκποίηση, εκμίσθωση, δωρεά παραχώρηση χρήσης, ανταλλαγή και δωρεά, περιουσιακών στοιχείων του Δήμου, που βρίσκονται στην περιφέρεια του διαμερίσματος.

Η αποδοχή κληροδοτήματος, κληρονομιάς, δωρεάς, η οποία διατίθεται ρητά και αποκλειστικά στο τοπικό διαμέρισμα, γίνεται από την δημαρχιακή επιτροπή μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου τοπικού συμβουλίου στοιχείων του Δήμου που βρίσκονται στα όρια του τοπικού διαμερίσματος.

4.- Το δημοτικό συμβούλιο στην αρχή κάθε δημοτικής περιόδου με απόφασή του, που περιλαμβάνεται με την πλειοψηφία  των τριών πέμπτων(3/5)του συνόλου των μελών του, μπορεί να αναθέτει στα τοπικά συμβούλια την άσκηση και άλλων αρμοδιοτήτων, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται:

Έκδοση κανονιστικών πράξεων

Επιβολή φόρων τελών και δικαιωμάτων

Σύναψη δανείων και οι όροι τους

Η σύσταση και λειτουργία δημοτικών ιδρυμάτων, και λοιπόν δημοτικών προσώπων, καθώς και την εκλογή των μελών συλλογικών οργάνων που τα διοικούν

Οι αποφάσεις που κατά ειδικές διατάξεις λαμβάνονται με ειδική πλειοψηφία των μελών του δημοτικού συμβουλίου.

Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται σε μια τουλάχιστον εφημερίδα του νομού και αναρτάται στο δημοτικό κατάστημα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 284 του παρόντος

Αν για οποιοδήποτε λόγο το τοπικό συμβούλιο δεν ασκεί τις παραπάνω αρμοδιότητες, τότε τις ασκεί ο Δήμος με τα όργανά του.

Ο πρόεδρος του τοπικού διαμερίσματος διαβιβάζει, μέσα σε δέκα μέρες από την συνεδρίαση, στον δήμαρχο απόσπασμα των πρακτικών του συμβουλίου, το οποίο περιλαμβάνει κάθε απόφαση του συμβουλίου χωριστά, μαζί με αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης.

5.- Ο πρόεδρος του τοπικού διαμερίσματος μετέχει:

α. Στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 95

β. Εκτελεί τις αποφάσεις του συμβουλίου, που λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

 

Άρθρο 133

Αποζημιώσεις

1.- Το αξίωμα του προέδρου και των μελών του τοπικού συμβουλίου είναι τιμητικό και άμισθο

2.- Δύνανται να λαμβάνουν αποζημιώσεις για την συμμετοχή στις συνεδριάσεις του συμβουλίου. Το ΄ύψος της αποζημίωσης, καθώς και η βάση του υπολογισμού της, μέχρι τρεις συνεδριάσεις κατά μήνα καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας διοίκησης και αποκέντρωσης και Οικονομία και Οικονομικών. Ο Πρόεδρος λαμβάνει και έξοδα κίνησης τα οποία καθορίζονται με την ίδια απόφαση.

Άρα λοιπόν ζητούνται εργάτες χωρίς αποδοχές αλλά με αγάπη για το διαμέρισμά του.

Η επιτυχία του καθενός εξαρτάται από τη φαντασία, το όραμα και την εργατικότητα που διαθέτει.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Εκλογές

Αποτελέσματα εκλογών 2006

 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

Εγγεγραμμένοι: 249.517 Ψήφισαν: 198.461 Συμμετοχή: 79,54%
Έγκυρα: 187.445 Άκ / Λευκά: 11.016 Έδρες: 37

 

2006 Α΄ ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΚΥΡΙΑΚΗ
Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Κατσαρός Λουκας 92.998 49,61 23      
Λιακούλη Ευαγγελία 65.973 35,20 10      
Μπακούλας Χαράλαμπος 16.284 8,69 3      
Κουρέτας Δημήτριος 8.249 4,40 1      
Μητσιούλης Δημήτριος 3.941 2,10 0      
2002 Α΄ ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΚΥΡΙΑΚΗ
Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Κατσαρός Λουκάς 86.738 46,37 9 90.589 52,54 14
Έξαρχος Βασίλειος 72.678 38,86 8 81.836 47,46 4
Μπακούλας Χαράλαμπος 23.014 12,30 2      

 

Δημοτικές εκλογές (του Δήμου μας) Δήμος Γόννων

 

Εγγεγραμμένοι: 4.447 Ψήφισαν: 3.342 Συμμετοχή: 75,15%
Έγκυρα: 3.182 Ακυρα / Λευκά: 160 Έδρες: 13

 

 2006 Α΄ ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΚΥΡΙΑΚΗ
Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Τόλιος Αναστάσιος 1.410 44,31 8      
Δημεράς Δημήτριος 892 28,03 3      
Καραναστάσης Χρήστος 880 27,66 2      
 2002 Α΄ ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΚΥΡΙΑΚΗ
Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Τόλιος Αναστάσιος 1.303 38,45 3 1.593 49,20 0
Καραναστάσης Χρήστος 1.078 31,81 2 1.645 50,80 6
Δημεράς Δημήτριος 1.008 29,74 2      

 

 

Στις 15 Οκτωβρίου και μέσα σε πολύ καλό κλίμα διεξήχθησαν οι Δημοτικές και Νομαρχιακές εκλογές. Οι συνδυασμοί οι οποίοι διεκδίκησαν την ψήφο μας ήταν τρεις.

1.Ο συνδυασμός του Χρήστου Καραναστάση «ΓΟΝΙΜΗ ΠΟΡΕΙΑ» που υποστηρίχθηκε από το ΠΑΣΟΚ

2.Ο συνδυασμός του Δημητρίου ΔΗΜΕΡΑ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» που υποστηρίχθηκε από το ΚΚΕ

3.Ο συνδυασμός του Αναστάσιου Τόλιου «ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» που υποστηρίχθηκε από τη Νέα Δημοκρατία και είναι ο νικητής των εκλογών από την πρώτη  Κυριακή με ποσοστό 44,28%

tolios

Ο νέος Δήμαρχος Τόλιος Τάσος

ekloges2

ekloges1

 

Από του Καλλιπευκιώτες υποψηφίους για το Δήμο εκλέγονται:

Ο Αδάμος Καραμπίνας από το συνδυασμό του Αναστασίου Τόλιου και ο Θωμάς Τσιαπλές από το συνδυασμό του Χρήστου Καραναστάση.

 

Για το Τοπικό Συμβούλιο εκλέγονται:

Ο Χρήστος Οικονόμου του Ιωάννου ο οποίος είναι και ο πρόεδρος του χωριού μας, ο Θωμάς Ζαφείρης (Ντάσιος) από τον συνδυασμό του Αναστασίου Τόλιου,

Ο Νίκος Θεοδοσίου, ο Ζήσης Κατσιούλας από τον συνδιασμό του Χρήστου Καραναστάση και η Μαρία Παπαδημητρίου του Κωνσταντίνου από τον συνδυασμό του Δημητρίου Δημερά.

Να επισημάνουμε ότι οι συνδυασμοί δεν ήταν καθαρά κομματικοί.

Αυτοκριτική

Υπάρχουν οι κερδισμένοι και οι χαμένοι, υπάρχουν οι ευτυχισμένοι και οι δυστυχισμένοι , όπως σε κάθε εκλογική αναμέτρηση. Η αυτοκριτική αποτελεί βασική προϋπόθεση για συμπεράσματα, αρκεί να είναι ειλικρινής και όχι για τα μάτια του κόσμου.

 

Χωρίς γυναίκα

Χωρίς γυναικεία παρουσία φέτος το δημοτικό Συμβούλιο, αφού καμία δεν κατάφερε να εκλεγεί. Αντίθετα  υπάρχει εκπροσώπηση στο Τοπικό Συμβούλιο του χωριού μας από την Μαρία Παπαδημητρίου, η οποία εξελέγη με το συνδυασμό της Ανεξάρτητης Δημοτικής Κίνησης του Τάκη Δημερά.

 

Προεκλογικός αγώνας

Σκληρός αγώνας. Πόρτα πόρτα οι υποψήφιοι. Δεν άφησαν σπίτι χωρίς να το επισκεφθούν. Μέχρι πότε να πεί η γιαγιά τίνος παιδί είσαι γέμ έφθανε άλλος από πίσω. Ο σταυρός της ψήφου βλέπετε.

 

Αλλαγή στο Τοπικό Συμβούλιο

Οικονόμου  έφυγε, Οικονόμου ανέλαβε. Μετά από οκτώ χρόνια έχουμε αλλαγή στο Τοπικό Συμβούλιο του χωριού μας. Πρόεδρος  εξελέγη ο Χρήστος Οικονόμου του Ιωάννου, ο οποίος αντικατέστησε τον Αποστόλη Οικονόμου του ευχόμαστε καλή επιτυχία.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

3ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΦΗΓΗΣΗΣ ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ

Τον Ιούνιο του 2003 και τον Ιούνιο του 2005, ο Σύλλογός μας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, διοργάνωσαν το 1ο και το 2ο Φεστιβάλ Αφήγησης Κάτω Ολύμπου, αντίστοιχα. Η επιτυχία και των δυο, τόσο σε επίπεδο εργασιών – αποτελεσμάτων («Αφηγήσεις στη σκιά του Ολύμπου» και «Στο χορό των παραμυθιών», είναι τα πρακτικά των φεστιβάλ που συνοδεύονται από βίντεο) όσο και σε επίπεδο διασκέδασης – ψυχαγωγίας αλλά και η ανταπόκριση του κοινού, μας υποχρεώνουν πλέον να συνεχίσουμε την προσπάθεια και να κάνουμε θεσμό το Φεστιβάλ Αφήγησης Κάτω Ολύμπου.

Έτσι προχωρούμε στην διοργάνωση του 3ου Φεστιβάλ Αφήγησης, πάντα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 22 και 23 Ιουνίου 2006, στην Καλλιπεύκη και πιθανότατα στους ίδιους φυσικούς χώρους (Διεθνές Κατασκηνωτικό Κέντρο Προσκόπων «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» και χώρος αναψυχής Πατωμένη, μέσα στο δάσος).

Η ανάδειξη της διαχρονικής αυτής μορφής επικοινωνίας των ανθρώπων (αφήγησης), η διατήρηση της ταυτότητας, της ιστορικής μνήμης, της τέχνης και της τεχνικής της αφήγησης, αποτέλεσαν τους βασικούς άξονες των περιεχομένων των προηγούμενων Φεστιβάλ και το ίδιο θα συμβαίνει και στο εξής.

Αφηγήσεις λαϊκών αφηγητών της περιοχής, αφηγήσεις σύγχρονων αφηγητών, επαγγελματίες παραμυθάδες, ηθοποιοί, φοιτητές, παιδιά και μουσικοί θα ξετυλίξουν και πάλι το κουβάρι με τα παραμύθια και θα μας ταξιδέψουν σε κόσμους παραμυθένιους αλλά αυθεντικούς και βαθιά ανθρώπινους αλλά … θα τα πούμε σύντομα… με το επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας και με ανακοινώσεις στον τύπο και στο διαδίκτυο… Περιμένετε λοιπόν. Το 3ο Φεστιβάλ Αφήγησης κάτω Ολύμπου έρχεται. Έρχεται για όλους. Έρχεται τον Ιούνιο και πάντα στην Καλλιπεύκη.

fastival

Η φωτογραφία είναι από το δεύτερο Φεστιβάλ Αφήγησης Κάτω Ολύμπου

 

Σημείωση: Η επιτυχία και του 3ου Φεστιβάλ εξαρτάται και από σας πατριώτισσες και πατριώτες, φίλες και φίλοι της Καλλιπεύκης. Πάντα χρειάζονται ιδέες, χέρια, διάθεση. Όσο το φεστιβάλ μεγαλώσει και γίνεται περισσότερο γνωστό, τόσο μεγαλύτερες είναι και οι απαιτήσεις του και τόσο το κεφάλαιο «εθελοντισμός» θα πρέπει να μας απασχολεί. Τα καλά και μεγάλα ποτέ δεν γίνονται από λίγους!!!

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

 

ΝΕΑ – ΕΙΔΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΦΟΡΑ

Η αλλαγή του δικτύου ύδρευσης

Την Άνοιξη θα αρχίσουν οι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης. Οι δύσκολες καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν να ξεκινήσουν οι εργασίες αυτήν την εποχή. Υπομονή λοιπόν μέχρι την Άνοιξη.

 

Οκτώ Χρόνια

Οκτώ Χρόνια υπομονής. Οκτώ χρόνια περιμένουμε την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης. Επιτέλους ήρθε η ώρα της αλλαγής, ήρθε η ώρα να φύγουν οι καρκινογόνες σωλήνες αμιάντου. Επιτέλους ήρθε η ώρα να συντηρηθούν οι δρόμοι του χωριού οι οποίοι σε πολλά σημεία έχουν καταστραφεί εντελώς. Δεν εννοούμε να αντικατασταθεί το κομμάτι που θα τοποθετηθεί ο αγωγός αλλά  να αντικατασταθεί ολόκληρος ο τάπητας. Όποιος αμφιβάλει ας κάνει τη διαδρομή, από το σπίτι του κ. Μιχαντά έως την βρύση του Κατσιούλα).

 

Πλακοστρώσεις

Ένα έργο σημαντικό που θα αλλάξει την όψη του χωριού μας και θα το δώσει γραφικότητα και παραδοσιακή ομορφιά θα είναι οι πλακοστρώσεις των δρόμων και παράδρομων. Η αλλαγή του δικτύου ύδρευσης  διευκολύνει την κατασκευή πλακόστρωτων.

Επιμένουμε ότι το χωριό μας πρέπει να στραφεί στην πέτρα.

 

Διαμαρτυρίες

Γκρίνια και διαμαρτυρίες υπήρξαν φέτος με τα καυσόξυλα. Άλλα δηλώσανε άλλα πήρανε. Πολύ λιγότερα χωρικά κοπήκανε με αποτέλεσμα μεταφερθούν ξύλα από τον Κίσαβο για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των κατοίκων Η διαφορά του κόστους των ξύλων  και η μεταφορά πληρώθηκε από τον Δήμο και την Νομαρχία. Δυστυχώς παρατηρείται ένα περίεργο φαινόμενο. Αρκετοί πατριώτες δηλώνουν να πάρουν ξύλα και στη συνέχεια τα παραχωρούν σε άλλους οι οποίοι συγκεντρώνουν αρκετά χωρικά.. Αγαπητοί πατριώτες όσοι δεν έχετε την ανάγκη μην δηλώνετε και τα παραχωρείτε σε άλλους .Αφήστε να ικανοποιούνται οι πραγματικές ανάγκες των μονίμων κατοίκων, και αν υπάρχει η δυνατότητα μετά να παίρνουν και αυτοί οι οποίοι δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι πολλοί από αυτούς ανεβαίνουν κάθε Σαββατοκύριακο και δίνουν ζωή στο χωριό μας.

 

Προετοιμασία για τον χειμώνα

Έτρεχε και δεν προλάβαινε ο Τριαντάφυλλος Μιχαντάς για να προλάβει να κόψει τα ξύλα για τον χειμώνα των πατριωτών  μας. Από σπίτι σε σπίτι, από γειτονιά σε γειτονιά, ακούραστος καλοδιάθετος. Συγχαρητήρια Τριαντάφυλλε.

 

Αγριογούρουνα

Πολλά αγριογούρουνα φέτος στο χωριό μας.Ολόκληρες ομάδες έκαναν την εμφάνισή τους στην άκρη του χωριού. Αρκετοί κυνηγοί γεύτηκαν φέτος το νόστιμο κρέας τους.

 

Ο ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Στο κέντρο « Ακρόπολις» στον Αμπελώνα θα πραγματοποιηθεί φέτος ο  ετήσιος χορός μας στις 13 Ιανουαρίου 2007 και ώρα 8:30 μ.μ. Το Δ.Σ. του Συλλόγου, η διεύθυνση του καταστήματος  η πολύ καλή δημοτική ορχήστρα με την συμμετοχή της κ. Παγώνας Αθανασίου αλλά και οι λογικές τιμές εγγυώνται για την επιτυχία της εκδήλωσης.

Τιμή κάρτας 20 Ευρώ και όλα πληρωμένα.

 

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

Μεγάλη είναι η αποστολή της εφημερίδας μας « Η Ωραία Καλλιπεύκη». Η εφημερίδα μας κέρδισε την αγάπη όλων, είναι ο συνδετικός κρίκος του χωριού μας με όλους τους Καλλιπευκιώτες. Μπήκε σε κάθε  καλλιπευκιώτικο σπίτι. Φέρνει όσο γίνεται πιο ζωντανά ( με φωτογραφίες, σχόλια) μέσα στα σπίτια μας. Έφτασε σε κάθε γωνιά της χώρας μας, όπου υπάρχουν Καλλιπευκιώτες και φίλοι του χωριού μας.  Έφτασε στα πέρατα της γης, στους ξενιτεμένους αδελφούς μας. Ανακαλύψαμε σιγά  σιγά πατριώτες δεύτερης και τρίτης γενιάς.  Εξακόσιες πενήντα εφημερίδες αποστέλλονται. Εξακόσιες οικογένειες διαβάζουν την εφημερίδα μας. Δεν θα σταθούμε στην ποιότητά της, αυτό θα το κρίνεται εσείς. Μπορεί μερικές φορές να κάνουμε λάθη ή να παραλείπουμε κάτι. ¨όλα αυτά γίνονται άθελά μας, Ας σταματήσει η γκρίνια και η μιζέρια. Ας σταματήσουμε να διαβάζουμε την εφημερίδα και να ψάχνουμε να βρούμε λάθη, παραλήψεις, υπερβολές. Ποιος εργάζεται και δεν κάνει λάθη, παραλήψεις , υπερβολές.

Μην ξεχνάτε είμαστε εθελοντές, ερασιτέχνες και όχι δημοσιογράφοι.

 

ΕΣΥ ΕΣΤΕΙΛΕΣ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΟΥ

Το ερώτημα αυτό απευθύνεται τακτικά από την εφημερίδα μας. Πολλοί πατριώτες ζητούν να παίρνουν την εφημερίδα μας και όταν μας βρίσκουν έρχονται και πρόθυμα ο καθένας προσφέρει κάποιο ποσό. Οι ξενιτεμένοι είναι ποιο συνεπείς στις υποχρεώσεις του Συλλόγου, φαίνεται αγαπούν περισσότερο τον σύλλογο και εκτιμούν την προσπάθεια αυτή. Τους ευχαριστούμε.

Υπάρχουν όμως και πολλοί πατριώτες που παίρνουν εδώ και χρόνια την εφημερίδα  και δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις. Σας ενημερώνουμε ότι η κάθε έκδοση της εφημερίδας κοστίζει πάνω από χίλια (1000) Ευρώ, αφού αποστέλλονται εξακόσιες πενήντα εφημερίδες (650) στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Δεν θέλουμε να αρχίσουμε να κάνουμε περικοπές, γιατί πιστεύουμε ότι η εφημερίδα μας πρέπει να φτάνει σε όλα τα καλλιπευκιώτικα σπίτια.

 

ΕΥΧΕΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΟ 2007

Με την ευκαιρία του νέου έτους το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου εύχεται στους Απανταχού Καλλιπευκιώτες υγεία και προκοπή και οικογενειακή ευτυχία. Η νέα χρονιά για όλους να είναι ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ και ΕΙΡΗΝΙΚΗ.

 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ ΝΕΟ ΜΑΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Κυκλοφόρησε το νέο μας ημερολόγιο με θέματα από το όμορφο φυσικό περιβάλλον του χωριού μας. Το ημερολόγιο στοχεύει στη γενικότερη προβολή του χωριού μας και της ευρύτερης περιοχής και βέβαια στην «σύνδεση» των Καλλιπευκιωτών και φίλων της Καλλιπεύκης με το Σύλλογό μας.

Ημερολόγια μπορείτε να προμηθευτείτε από τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου, το κατάστημα του Αθανασίου Καλούση, του Αντώνη Παπαστεργίου στον Αμπελώνα, από τα περίπτερα των πατριωτών μας στη Λάρισα και από το κατάστημα του Θωμά Μπούτσικα στην Κατερίνη.

 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

Το διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Απανταχού Καλλιπευκιωτών , συγχαίρει  όλους εκλεγέντες στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας, αλλά και στο τοπικό συμβούλιο. Ιδιαίτερα συγχαίρει τους Αδάμο Καραμπίνα και Θωμά Τσιαπλέ που εξελέγησαν στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και τους Χρήστο Οικονόμου, Θωμά Ζαφείρη, Ζήση Κατσιούλα, Νίκο Θεοδοσίου και Μαρία Παραδημητρίου που εξελέγησαν στο Τοπικό Συμβούλιο.

Επίσης συγχαίρει όλους τους υποψηφίους οι οποίοι  συμμετείχαν στις εκλογικές διαδικασίες  και συνετέλεσαν στην διαμόρφωση του αποτελέσματος.

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Απανταχού Καλλιπευκιωτών, ευχαριστεί την απελθούσα Δημοτική Αρχή για την άριστη συνεργασία την οποία είχαμε στην διάρκεια της θητείας της.

 

Νομάρχης Λάρισας ο κ. Λουκάς Κατσαρός

Για άλλα τέσσερα χρόνια θα υπηρετήσει την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ο κ. Λουκάς Κατσαρός. Ο συνδυασμός του κ. Κατσαρού υποστηρίχθηκε από την Νέα Δημοκρατία, ο οποίος εξελέγη από την πρώτη Κυριακή με ποσοστό 48%, αφήνοντας δεύτερη την κ. Ευαγγελία Λιακούλη, ο συνδυασμός της οποίας υποστηρίχθηκε από το ΠΑΣΟΚ.

 

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 28 ΟΤΩΒΡΙΟΥ

Με λαμπρότητα και με την παρουσία των Τοπικών αρχών, του αντιπροέδρου του Συλλόγου Ιωάννη Μασούρα και των κατοίκων του χωριού γιορτάσθηκε η εθνική μας εορτή της 28 Οκτωβρίου. Αφού τελέσθηκε η δοξολογία ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο μνημείο των πεσόντων υπέρ της πατρίδος μας.

 

ΟΔΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΟΥΜΑ

Ο δρόμος ο οποίος αρχίζει από το σπίτι του Θεοδώρου Δρογκόγια,  περνάει μπροστά από το παλαιό ιατρείο και συνεχίζει μέχρι το σπίτι του Αστερίου Γκουγκουλιά ονομάζεται από τώρα και στο εξής  οδός Μιχαήλ Δούμα.

Δόθηκε ύστερα από πρόταση του Συλλόγου, προς τιμή του ανθρώπου γιατρού Μιχαήλ Δούμα ο οποίος υπηρέτησε το αγροτικό ιατρείο του χωριού μας για 22 ολόκληρα χρόνια από το 1961 έως το 1982. Σ’ όλα αυτά τα χρόνια έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για τους κατοίκους του χωριού μας, θυσίασε την προσωπική του καριέρα, παραμένοντας κοντά στους καλλιπευκιώτες .

Το 1979 ανακηρύσσετε από το τότε Κοινοτικό Συμβούλιο επίτιμος Δημότης Καλλιπεύκης.

Το 1988 ο Μορφωτικός Σύλλογος του χωριού μας τίμησε δημόσια τόσο τον ίδιο όσο και την σύζυγο του Αλεξάνδρα.

 

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΝΕΑ

Εκλογές δασικού και αγροτικού συνεταιρισμού

Εκλογές πραγματοποιήθηκαν στο Δασικό και Γεωργικό συνεταιρισμό για την ανάδειξη νέων διοικητικών συμβουλίων.

Δασικός Συνεταιρισμός:

Πρόεδρος, Χαράλαμπος Ντούρος

Αντιπρόεδρος, Αστέριος Μούρκας

Γραμματέας, Αθανάσιος Τσιαπλές

Ταμίας Ιωάννης, Παπαδόντας

 

Γεωργικός Συνεταιρισμός

Πρόεδρος παραμένει ο Αναστάσιος Κούσιος

 

Σιτηρά

Μέτρια η απόδοσή τους, αλλά ο αλωνισμός του έγινε με πολύ καλό καιρό και σύντομα

 

Φασόλια

Πολύ περισσότερα στρέμματα  καλλιεργήθηκαν φέτος και με πολύ καλή παραγωγή

fasolia

Πατάτες

Θα την θυμόνται για πολλά χρόνια την χρονιά αυτή οι παραγωγοί και ας ευχηθούμε να συνεχιστεί. Μια χρονιά ξεκούραστη, μια χρονιά χωρίς να χρειαστεί να αποθηκεύσουν τις πατάτες, αφού σχεδόν όλη η παραγωγή έφυγε από το χωράφι και σε πολύ καλή τιμή.

 

Φράγματα

Δύο νέα φράγματα κατασκευάσθηκαν από τον Δήμο στην κεντρική χάνδακα. Τα δύο φράγματα θα αποθηκεύουν νερό τους καλοκαιρινούς μήνες, έτσι ώστε οι γεωργοί να μπορούν να ποτίζουν πιο εύκολα τα χωράφια τους.

 

Εγκρίθηκε η κατασκευή της οδού «Αλώνια – Ξενώνας»

Εγκρίθηκε η κατασκευή του δρόμου από το γεφύρι στα Αλώνια έως τον Ξενώνα της Αποστολίας Μανικά. Η κατασκευή του έργου, αξίας 390.000,00 ευρώ έχει ενταχθεί στα ΟΠΑΑΧ της Περιφέρειας. Ο δρόμος αυτός, ο οποίος παρουσίαζε προβλήματα βατότητας κυρίως τους χειμερινούς μήνες, θα διευκολύνει όχι μόνο το Ξενώνα, αλλά και τα υπόλοιπα σπίτια της περιοχής.

Υπολείπεται και η επιστροφή του ρεύματος χαμηλής τάσης, ώστε να ηλεκτροδοτηθούν και τα σπίτια αυτής της περιοχής.

Επίσης σύμφωνα με πληροφορίες μας ένα άλλο έργο σημαντικό για το χωριό μας, εγκρίνεται αυτές τις μέρες. Είναι η ανάπλαση της «Πατωμένης» στην Καλλιπεύκη και του «Προφήτη Ηλία» στους Γόν-νους.

Η ανάπλαση της «Πατωμένης» είναι ένα όνειρο όλων των Καλλιπευκιωτών και όχι μόνο.

 

Συγχαρητήρια

Θερμά συγχαρητήρια στον αγαπημένο μας γιο, αδερφό και ανιψιό Ιωάννη Παπαγιαννούλη του Τριαντάφυλλου, που επάξια πήρε το πτυχίο της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου θεσσαλονίκης. Του ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία και κάθε ευτυχία στη ζωή του.

Η μητέρα του Θεοφάνη

Η αδερφή του Γραμματή

Η θεία του Μαρία

(Κατερίνη)

Θερμά συγχαρητήρια στον αγαπητό Γιάννη και από το Μορφωτικό Σύλλογο και καλή σταδιοδρομία στη ζωή του.

 

Άγιος Θεόδωρος: Συμπληρώθηκαν θεμελίωση του

Στο κέντρο της Καλλιπεύκης βρίσκεται κτισμένος ο ωραιότερος ιδρός ναός του χωριού μας. Είναι ο άγιος Θεόδωρος ο Στρατηλάτης.

Φέτος, το 2006, συμπληρώθηκαν 100 χρόνια ακριβώς από τη θεμελίωση του.

Πολλά γράψαμε για τον άγιο Θεόδωρο το Στρατηλάτη και πολλές πληροφορίες υπάρχουν στο βιβλίο «Η Καλλιπεύκη του Ολύμπου – Ιστορία – Λαογραφία». Όμως, θα επαναλάβουμε μερικά πράγματα γιατί είναι χρήσιμα. Ο Άγιος Θεόδωρος άρχισε να χτίζεται το 1906. Κτίστηκε με πρωτοβουλία του βουλευτή Τιρνάβου Θεόδωρου Λυμπρίτη και με δωρεά του ευεργέτη Γεωργίου Συγγρού.

Είναι ένα από τα τρία μεγάλα έργα που έγιναν στην Καλλιπεύκη εκείνη την εποχή, μαζί με την αποξήρανση της λίμνης και την ανέγερση του Δημοτικού Σχολείου.

Στη θέση όπου αναγέρθηκε ο περικαλλής ναός, υπήρχε στρατώνας. Ο ναός πήρε το όνομα του από το Θεόδωρο Λυμπρίτη και η πλατεία ονομάστηκε «Πλατεία Συγγρού», από το άνθρωπο που έβαλε τα χρήματα.

Όλα αυτά, καλά είναι να τα θυμόμαστε και να ξέρουμε να απαντούμε σε πολλούς επισκέπτες που ρωτούν να μάθουν γιατί η πλατεία πήρε αυτό το όνομα.

Μετά από 100 ολόκληρα χρόνια, καλό θα ήταν να γινόταν ένα μνημόσυνο για τον κτήτορα, αλλά και για όσους υπηρέτησαν τον ιερό αυτό χώρο, μέσα στα 100 αυτά χρόνια που πέρασαν.

Ζ. Κ.

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ